Nyheder foreningsåret 2021 – 2022

Du finder nyheder for det aktuelle foreningsår på forsiden

Se alt om dumping af slam i Køge Bugt
Du finder en samlet fremstilling og alle materialer, links til artikler og tv-indslag samt rapporter om dumpningen af slam i Køge Bugt ved at klikke på linket til venstre – Dumpning af 2.3 mio. kubikmeter slam i Køge Bugt. Denne side vil løbende blive opdateret.

Generalforsamling søndag 21. august
[30. juli 2022] Generalforsamling for foreningsåret 2021 – 2022 afholdes søndag den 21. august kl. 10 i Fælleshuset, Kystvejen 7B. Kom og hør om den vellykkede indsats fra borgere, foreninger og kommuner, der satte en stopper stoppet for dumpning af slam i Køge Bugt, men også om de nye trusler fra indvinding af råstoffer (sandsugning) i bugten.
Et andet vigtigt emne er planerne om kystsikring, hvor de seneste nyheder vil blive forelagt på generalforsamlingen.
Du finder dagsorden, bestyrelsens beretning, regnskab og øvrige dokumenter under menupunktet Dokumenter.
Husk tilmelding til kasserer@lemgaarden.dk senest den 13. august, så der kan bestilles forplejning.

Så kom badebroen ud igen
[8. maj 2022] Badebroen er på plads. Se billeder under galleri.

Stop for dumpning af forurenet havneslam
[8. maj 2022] Transportminister Trine Bramsnæs oplyser nu, at der ikke vil blive dumpet  forurenet havneslam fra Lynetteholm-projektet i Køge Bugt.
Det sker efter et hårdt pres fra befolkningen langs Køge Bugt og de mange organisationer, der har engageret sig i sagen. Endvidere har de berørte kommuner langs bugten (10) sammen med Region Sjælland (17 kommuner) krævet stop for dumpning af slam.
Der har været afholdt en række åbne samråd i Folketingets Transportudvalg. Såvel Miljøminister Lea Wermelin som Transportminister Trine Bramsnæs har forsøgt at forklare, hvorfor breve fra den svenske miljøminister ikke blev forelagt Folketinger. Heller ikke spørgsmål om dumpning kunne der ved de første møder svares fyldestgørende på.
Se de hidtidige møder samt kommende møder i Folketingets Transportudvalg på Folketingets tv her.

Donation på 25.000 kr. fra Nordea fonden til nye ben på badebro
[19. marts 2022] Grundejerforeningen Lemgaarden har modtaget et en donation på 25.000 kr. fra Nordea Fonden til nye ben på badebro. Det nye ben udføres i søvandsbestandtigt aluminium. De kommer til at veje omkring en tiendedel af de nuværende ben, hvilket bevirker en betydeligt forbedret sikkerhed i forbindelse med udsætning og indtagning af badebroen.
Grundejerforeningen fejrer donationen ved et større arrangement den 7. maj i forbindelse med årets broudsætning, hvor repræsentanter for Nordea Fonden er repræsenteret.
Grundejerforeningen Lemgaarden siger tusind tak til Nordea Fonden for donationen.

Svensk bredside mod dumpningen af forurenet slam i Køge Bugt
[17. februar 2022] Den store svenske avis Dagens Nyheter bringer i dag en artikel med denne overskrift ”Danskarna använder sundet som toalett”.
Læs artiklen her

Informationsmøde om vindmøllepark Aflandshage
[14. januar 2022] Den 12. januar blev der afholdt informationsmøde om Aflandshagevindmøllepark . På mødet blev der oplyst om konsekvenserne, om  muligheder for at søge erstatninger samt besvaret spørgsmål.

Se præsentationer m.m. her

Dumpning af slam i Køge Bugt er påbegyndt
[6. januar 2022] By og Havn har påbegyndt dumpning af slam i Køge Bugt
Læs mere her

Stevns kommune igangsætter kystsikringsprojekt for Strøby Egede og Kystvejen
[20 december 2021] Stevns kommune har igangsat et stort projekt, Strøby Egede og vandet. Projektet skal via involvering af beboere og eksperter finde frem til løsninger, der kan imødegå forventede oversvømmelser og erosion. Selve Strøby Egede by er truet fra to sider – havet og åen. Området langs Kystvejen er primært truet fra havet, og selvom nogle grundejere bor i pæn afstand og højde fra havet, så er de helt afhængige af Kystvejen, der dels er eneste trafikåre, dels indeholder vital infrastruktur – spildevand, vandforsyning, el, tele og fibernet. I 1989 blev Kystvejen afbrudt ud for Ved Lunden, da en kraftig storm tog store del af strandarealerne på denne strækning.
Stevns kommune holder møder med interesserede borgere, og i januar oprettes en følgegruppe med repræsentanter fra grundejerforeningerne. Senere vil der være større borgermøder.
Projektet kan følges via linket til venstre – Læs om kystsikring.

Bøde for overtrædelse af regel om lastvognstogs længde
[10 november 2021] Den 29. september kl. 9.15 kørte et lastvognstog på ca. 16 meter ind i Lemgaardens og Strandagers område i strid med skiltningen om, at kørsel med vogntog på over 12 meter er forbudt. Det er nu af politiet takseret til en bøde på 1500 kr.

Hjertestarter i brug
[8. november 2021] Natten mellem fredag den 5. og lørdag 6. november kom grundejerforeningerne Lemgaardens og Strandagers hjertestarter i brug. Vi håber naturligvis, at det har ført til et godt resultat. Som ordningen er indrettet, får vi ingen tilbagemelding om resultatet. Hjertestarteren er nu på plads og  grundejerforeningens ansvarlige for hjertestarteren har kontrolleret, at den er fuldt funktionsduelig igen, hvilket er indmeldt til alarmcentralen.

Ingen opbakning til SFs forslag om ensretning af Kystvejen
[29. oktober 2021] På vælgermødet i Strøbyhallen var der ikke støtte fra de øvrige partier til SFs forslag om ensretning af Kystvejen og returkørsel på Brinken.

Nyheder og kommentar vedrørende dumping af slam i Køge Bugt
[28. oktober 2021] Der er nyt om dumpningen af slam. Ved et vælgermøde i Strøby Egede var alle partier imod og spørgsmålet blev torsdag behandlet på et samrådsmøde i Folketingets Miljø- og Fødevarevareudvalg. Læs Johs Chr Johansens kommentar til samrådsmødet og find links til samrådsmødet og Dagbladets reportage her.

Tilladelse til ændring af kystsikring af Ved Lunden på Kystvejen
[27. oktober 2021] Stevns kommune har givet tilladelse til ændring af kystsikring af Ved Lunden for at sikre Kystvejen. Kystsikringen omfatter reparation af de nuværende sf-sten og ralfodring med sømateriale langs hele området med sf-sten. Ved badebroen vil der ske sandfodring for at sikre områdets rekreative værdi. Tilladelse og beskrivelse af arbejdet kan ses under menupunktet Dokumenter Kystsikring i Strøby området.

Høringssvar om administrationsregler for badebroer
[6. oktober 2021] Grundejerforeningen Lemgaarden har fremsendt høringssvar til Stevns kommunes forslag om administrationsregler for badebroer. Forslag og høringssvar kan ses under menupunktet Dokumenter.

Ensretning af Kystvejen er ikke en gennemtænkt ide
[1. oktober 2021] Formanden for Grundejerforeningen Lemgaarden kommenterer i et indlæg i Dagbladet den 30. september SFs forslag om at ensrette Kystvejen. I indlægget hedder det: “SF’s forslag bidrager således ikke til at øge trafiksikkerheden, men det forringer fremkommeligheden, øger generne for beboerne i Strøby og Strøby Egede og bevirker en større klimabelastning.”
Det har siden vist sig, at SF foreslår, at Brinken benyttes som ensrettet returvej. Det vil bevirke 2000 bilister dagligt på Brinken, og med ensretning vil det øge hastigheden på Brinken betydeligt.
Indlægget peger endvidere på det forslag, som grundejerforeningerne Lemgaarden, Lenshøj og Svalemosen har fremsat om en åbning af forbindelsen Brinken Svalemosevej, der vil give en tryg forbindelse for gående og cyklister fra Strøby Egede til Vejs Ende. Forslaget er optaget i Stevns kommunes trafikplan for Strøby Egede. Forslaget kan ses under Dokumenter/Tryg forbindelse for svage trafikanter fra Strøby Egede til Vejs Ende.

Stevns repræsentation ved Kystens Parlament den 17. september sagde nej til dumpning af slam i Køge Bugt
[18. september 2021] Mogens Haugaard (Nyt Stevns), Sejer Folke (Enhedslisten) og Johs Chr Johansen (Grundejerforeningen Lemgaarden/Fritidshusejernes Landsforening) deltog i Kystens Parlament den 17. september i Altingets gård i København. Her var der lejlighed til at forelægge konsekvenserne af dumpning af 2.3 mio. kubikmeter slam fra Lynetteholm projektet i Køge Bugt – Konsekvenser, der rammer badestrande, fiskeriet, turismen, Verdensarv Stevns og et Natura 2000 område. De stevnske repræsentanter havde dialog med miljøminister Lea Wermelin og sikrede, at ministeren blev oplyst om konsekvenserne. Læs mere i den pjece, præsentation og pressemeddelelse, der er udarbejdet i anledning af arrangementet, samt i Dagbladets omtale den 18. september og Stevnsbladets omtale den 22. september. Du kan se billeder fra Kystens Parlament under menupunktet Galleri.

Se alt om dumping af slam i Køge Bugt
Du finder en samlet fremstilling og alle materialer, links til artikler og tv-indslag samt rapporter om dumpningen af slam i Køge Bugt ved at klikke på linket til venstre – Dumpning af 2.3 mio. kubikmeter slam i Køge Bugt. Denne side vil løbende blive opdateret.