Nyheder foreningsåret 2022 – 2023

Du finder nyheder for det aktuelle foreningsår på forsiden

Generalforsamling søndag den 20. august kl. 10
[26. juli 2023] Indkaldelse til årets generalforsamling er udsendt til medlemmerne sammen med bestyrelsens beretning og regnskab for foreningsåret 2022-2023. På generalforsamlingen vil bestyrelsen blandt meget andet underrette om seneste nyt om kystsikringsprojektet og konsekvenserne af forslaget til ny postlov, der afskaffer omdeling af post til de enkelte husstande i sommerhusområder. Generalforsamlingen afholdes i Fælleshuset i Strøby Egede. Tilmelding sker til kassereren.
Dagsorden, beretning, regnskab og budget findes under Dokumenter

Sankt Hans med lamper og signalflag
[24. juni 2023] Midt i glædeshyl, sang og bilhorn fra de mange studentervogne, der i løbet af aftenen tog turen ad Kystvejen, fejrede Grundejerforeningen Lemgaarden en lidt anderledes Skt. Hans aften. Det traditionelle bål var på grund af tørken erstattet af en række lamper på badebroen, der lyste godt op i sommernatten, under de 36 internationale signalflag, der var strakt over badebroen.

Sankt Hans bliver anderledes i år
[21. juni 2023] Tørkeindekset er helt oppe i det røde felt. Den regn, der var mulighed for onsdag, faldt et andet sted. Tørken fortsætter ugen ud med sol de næste to dage. Det mest bekymrende er dog, at varslet for vinden fredag aften lyder på nord/nordvestlig vind på 3-4 m/s med op til 7 m/s i sekundet i vindstødene direkte ind over land.
Så bålet forbliver utændt. Men der skal nok komme lys og fest på Lemgaardens strandgrund alligevel. Grundejerforeningen iværksætter plan B. Solen går ned kl. 21.56, i tiden frem mod solnedgang tændes lysene, og vi glæder os til at se medlemmer og gæster til en anderledes Sankt Hans aften. Medbring selv drikkevarer.

Samtlige partier i Folketinget har vedtaget ny havplan
[18. juni 2023] Aftalen ændrer andelen af ”strengt beskyttede” naturområder på havet fra omkring fire procent af havarealet i den gældende aftale til otte procent i 2028 og 10 procent i 2030. 30 procent af havarealerne udpeges til at være i kategorien ”beskyttet natur”.
Andelen af havareal, der må bruges til at udvinde råstoffer som grus og sand, skæres ned fra syv til fem procent af det danske havareal. Specifikt for Køge Bugt nævnes, at der skal der sikres en bedre balance mellem havnaturen og forsyningssikkerheden ved råstofindvinding
I havarealer, der er kategoriseret som ”strengt beskyttet”, vil fiskeri med bundtrawl og andre redskaber, råstofindvinding, klapning og vedvarende energi, blive forbudt. Havplanen udlægger ikke Køge Bugt til et sådant område. Danmarks Naturfredningsforening frygter at bundtrawl fortsat vil udgøre et miljøproblem i områder der ikke udpeges til at være “strengt beskyttede”.
Den nye havplan rummer også en fordobling af arealet til havvindmøller og energiø fra 16 procent i den gældende havplan til 30 procent i den nye. Dertil kommer blandt andet en pulje på 75 millioner kroner til fiskeriet frem mod 2030, der ”skal understøtte en bæredygtig udvikling af det danske fiskerierhverv”. Kilde: Ritzau
Du finder et link til Danmark havplan under menupunktet Vedtægter og regler. Planen er offentliggjort som et dynamisk dokument, hvor du selv kan vælge at se, hvilke regler der gælder for et specifikt havområde.

Vejplaner på bordet igen
[12. juni 2023] Vejdirektoratet har udarbejdet et notat med screening af de fire forslag til en linjeføring af en vejforbindelse fra Stevns til motorvejsnettet. Klik på kortet til venstre for en stor udgave. Screeningen gennemgår de fire forslag forud for en beslutning om miljøkonsekvensvurdering. Det bliver forligskredsen bag infrastrukturforliget fra 2021, der afgør hvilke af forslagene, der skal vurderes og dermed nyde fremme i videre proces. Synspunkter fra Stevns og Køge vil indgå i denne beslutningsproces. I infrasrukturforliget er der afsat 597 mio. kr. til miljøkonsekvensvurdering og anlægsarbejde. Miljøkonsekvensvurderingen forventes igangsat i 2027 og anlægarbejdet i 2030.
Formålet med en ny vej til Stevns er at aflaste Strandvejen og Ringvejen omkring Køge og skabe en mere direkte forbindelse for stevnske pendlere til motorvejsnettet. Screeningen redegør for de trafikale effekter af vejplanerne samt hvilken betydning fredninger og Natura beskyttelse i de berørte områder vil have for en endelig beslutning.
Notatet kan ses under menupunktet Dokumenter i mappen Trafikplaner og -diskussioner af betydning for Strøby området.

Årets første badegæst
[29. april 2023] Så er broerne ude. Tirsdag fiksede Jens, Erik og to gange Torben bådebroen. I dag lørdag kom badebroen ud ved ca. 20  aktive medlemmers indsats. Også strandgrunden fik en omgang, så den er pæn og ryddelig til sommeren, endvidere blev legeredskaber og redningsmateriel efterset og kontrolleret.  Efter ca. to timer kunne alle nyde grillpølserne, den hjemmelavede kartoffelsalat, den hjemmerørte sennep og den hjemmelavede kage til en hyggelig frokost.  Midt under frokosten indtog årets første badegæst broen – en mink, som det ses på billedet til venstre. Se flere fotos under Galleri

Broudsætning lørdag den 29. april
[23. april 2023] Udsætningen af badebro og opydning på strandgrunden finder sted lørdag den 29. april kl. 10.00. Der afsluttes vanen tro med grillpølser, kartoffelsalat og hjemmerørt sennep. Husk tilmelding til kassereren.

Status vejarbejde på Kystvejen – vejen åbnes for biler, bussen kører igen normalt
[27. marts 2023] Stevns kommunes vejteam oplyser, at arbejdet med nedlæggelse af regnvandsledning i Kystvejen mellem Stevnsvej og Brinken afsluttes med asfaltering den 30. og 31. marts, så Kystvejen genåbnes for bil- og bustrafik den 1. april.  Efter 1. april vil der fortsat være mindre arbejder og periodevis vejarbejde med lav hastighed og skitning med  prioriteret kørsel, d.v.s. modkørende skal holde tilbage for hinanden. Slidlag udlægges først efter sommerferien for at undgå revner i slidlaget.

Samarbejde på tværs af Øresund
[23. marts 2023] Stevns kommune og de øvrige kommuner i Køge Bugt samarbejdet har meldt sig ind i Øresundsvandssamarbejdet, som er er et dansk-svensk havmiljøprogram med fokus på bedre havmiljø og dyreliv. Ønsket er at hele det 100 km lange og 4 – 20 km brede Øresund, som rækker fra en linje mellem Gilbjerg Hoved (vest for Gilleleje) og Kullen i nord til en linje mellem Stevns fyr og Falsterbo i syd, skal blive en marin nationalpark. Blandt årsagerne til samarbejdet er bekymringen for effekterne af planerne om ni kunstige øer ved Avedøre Holme og den massive sandsugning efter råstoffer.

Trafikomlægning på Kystvejen
[9. februar 2023] Fra den 14. februar – 31. marts udføres vejarbejde på Kystvejen mellem Brinken og Stevnsvej. Klar Forsyning nedlægger afvandingsledning og Stevns kommune anlægger fortov på nordsiden af Kystvejen mellem Brinken og ved Kysten. I perioden er Kystvejen lukket mellem Brinken og Stevnsvej, så trafikken ledes ad Brinken, Pinjevej og Valnøddevej til Stevnsvej. Busforbindelsen på Kystvejen mellem Strøby Ladeplads og Stevnsvej er omlagt, så der køres ad Strandvejen og og Stevnsvej mellem Strøby Ladeplads og Strøby Egede. (Se nærmere detaljer i rejseplanen.dk)

Nyheder om beskyttelse mod vandet får deres egen plads
[24. januar 2023] Fra dags dato er nyheder om beskyttelsesprojektet mod truslerne fra vandet udefra (havet), indefra (åen), ovenfra (regnen) eller nedefra (stigende grundvand) samlet på sin egen side. Samtidig publiceres fire nye artikler, der i ganske kort form skitserer projektet for hvert af de tre delområder, der skal beskyttes. Artiklerne indeholder interaktive kort, så du som læser, selv kan vise effekterne af ekstremregn og havstigninger.
Nyhedssiden om beskyttelse mod vandet findes under menupunktet Beskyttelse mod vandet.

Accepter vi ikke kan redde alt, siger professor til DR
[24. januar 2023] Professor Karsten Arnbjerg-Nielsen, DTU, efterlyser i anledning af miljøministerens uddeling af 150 mio. kr. i statslige midler til kystbeskyttelse en national strategi, så de rigtige beslutninger træffes. Han mener bl.a., at der er områder, hvor der ikke bør gives tilladelse til byggeri, at der er bebyggede områder, der i fremtiden må opgives, og at det næppe kan forventes, at en kommune magter at træffe beslutning om at lade en del af kommunen forsvinde.
Læs mere her.

Slamdumpning i Køge bugt på top ti i Folketingets Oplysning
[19. januar 2023] Planerne om dumpning af 2.8 mio. kubikmeter forurenet slam fra Lynetteholm byggeriet i Køge Bugt var på top ti listen over de emner, som Folketingets Oplysning svarede på spørgsmål om i folketingsåret 2021 – 2022. Det fremgår af Folketingets årsberetning for 2021-2022, som kan læses her. Hvert år henvender tusindvis af borgere, embedsmænd, erhvervsdrivende, studerende og journalister sig til Folketingets Oplysning. Den megen debat og de mange protester, som bl.a. lemgaarden.dk viderebragte i 2021 og 2022 var en af årsagerne til den store spørgelyst. De mange protester bl.a. fra syv kommuner langs Køge Bugt førte til, at dumpningen af forurenet slam blev stoppet.
Folketingets Oplysning besvarer ca. 14.000 spørgsmål årligt. Spørgsmål om Folketinget og dets arbejde kan stilles på 33 37 33 38.

Kan det passe, at der skal være et Dubai i Køge Bugt?
[13. januar 2023] Hvidovre kommune vil udvide erhvervsområdet Avedøre ud i Køge Bugt, trods ledige erhvervsarealer på landjorden. De syv borgmestre fra det samarbejde, der udsprang af de folkelige protester mod dumpning af forurenet slam i Køge Bugt, retter i et indlæg i Altinget en skarp kritik af planerne om etablering af ni kunstige øer udfor Avedøre Home.
Borgmestrene skriver: – I over 20 år skal borgere i kommunerne omkring Køge Bugt leve i byggerod med øget støj, forurening og trafik, hvis det lykkes Hvidovre Kommune med den nye SVM-regering at fortsætte deres projekt om at bygge ni kunstige erhvervsøer – de såkaldte Holmene – ud fra Køge Bugt. Det mener vi ikke er rimeligt. Hverken for vores egne eller Hvidovres borgere. Køge Bugt skal være en marin naturnationalpark, ikke en industripark -.
Hele indlægget kan læses her.

Lemgaardens høringssvar vedrørende beskyttelse mod vandet
[8. januar 2023] Bestyrelsen i Grundejerforeningen Lemgaarden har udarbejdet høringssvar vedrørende forslag til strategi for beskyttelse mod vandet for Strøby Egede og Strøby Ladeplads området. Du finder høringssvaret via linket her eller under Dokumenter/Kystsikring i Strøby området/Beskyttelse mod vandet 2022.
Grundejerforeningen udtrykker tilfredshed med den foreslåede strategi og roser, at der fremlægges en overordnet strategi, der ambitiøst og gennemtænkt inddrager hele trusselsbilledet og de udfordringer, som vandet udefra (havet), vandet indefra (åen), vandet ovenfra (regnen) og vandet nedefra (grundvandet) stiller beboere, bygninger, infrastruktur og landskab overfor.
Foreningen glæder sig over, at de skitserede løsningsmodeller og kataloget af ideer er løsninger, der baserer sig på naturens egne præmisser og indeholder rekreative og landskabeligt attraktive elementer, som et gennemgående træk.

Beskyttelse mod vandet
[20 december 2022] Stevns kommune har sendt en strategi for beskyttelse mod vandet for Strøby Egede og Strøby Ladeplads området i høring. Strategien sendes til alle beboere i området og er i høring indtil den 1. februar 2023.

I lemgaarden.dk’s tema Beskyttelse mod vandet kan du læse om det projekt, der i løbet af de kommende seks – syv år skal sikre Strøby Egede og Strøby Ladeplads området mod oversvømmelse, erosion og andre skader forårsaget af vand udefra (havet), indefra (åen), ovenfra (regnen) eller nedefra (stigende grundvand) som følge af klimaforandringer, udvikle kyststrækningen fra Odden til Magleby skov til et attraktivt strandområde med klitlandskab og sandstrand og skabe et spændende naturområde i Tryggevælde ådal.

Køge Bugt samarbejdet siger nej til Holmene
[22 december 2022] På sit møde den 15. december besluttede Stevns kommunalbestyrelse at fortsætte arbejdet for at stoppe etableringen af Holmene,  samt arbejdet for at få udpeget Køge Bugt som en marin naturnationalpark. Holmene er er et projekt om udvidelse af Avedøre Holme i Hvidovre kommune med ni kunstige øer. Der kan læse mere om Holmene på Hvidovre kommunes præsentation af projektet her. På et møde den 20. december fulgte Køge Byråd trop.
Køge Bugt samarbejdet består af Brøndby, Vallensbæk, Ishøj, Greve, Solrød, Køge og Stevns kommuner og har til formål at sikre Køge Bugt på en række områder. Samarbejdet opstod i forlængelse af de folkelige protester mod dumpningen af 2,3 mio. kubikmeter forurenet slam fra Lynetteholm projektet. Læs nærmere under Nej til slam i Køge Bugt. I begyndelsen var politikerne tøvende, men efterhånden som protesterne tog til, sluttede Køge Bugt kommunerne sig til protesterne. Resultatet er kendt. Dumpningen af forurenet slam blev stoppet.

Det er samarbejdet ikke. Det fortsætter og er nu formaliseret, så de syv kommuner samarbejder om at værne Køge Bugt på en række områder. Lemgaarden.dk, der lagde server til udgivelse af meget af materialet om slamsagen, følger samarbejdet og har oprettet en mappe i dokumentarkivet med  dokumenter og data fra Køge Bugt samarbejdet, herunder kommunernes beslutninger. Du finder mappen under menupunktet Dokumenter.

Mød borgmesteren
[13. september 2022] Du kan møde borgmesteren og komme med ris og ros, præsentere dine ideer til forbedringer eller fortælle ham, hvad du synes, der er galt. Borgmester Henning Urban Dam Nielsen stiller op til dialog i Akaciebo i Strøby Egede den 26. september fra klokken 9 – 18. Læs mere om Mød borgmesteren ved at klikke på linket til venstre.
Selv siger borgmesteren: “Jeg har et stort ønske om at komme tættere på stevnsboerne og den hverdag, de lever i. Derfor tager jeg nu nogle hele dage ud af kalenderen, og tager på besøg rundt i Stevns, hvor jeg håber at møde et bredt udsnit af borgere, foreningsfolk og erhvervsmennesker for at høre, hvad der optager dem”.

Sommeren går på hæld – nye opgaver venter
[12. september 2022] Lørdag den 10. september havde mange medlemmer en hyggelig formiddag på stranden. Efter en kop kaffe med hjemmebagt æbletærte fik vi løbet af et par timer såvel badebro og som bådebro på land og lagret for vinteren. Det gik let og hurtigt med det nye bromateriel, der vejer så lidt, at mandskabet nærmest løber ind ad broen med trappe og broben. Vi fik ryddet op på strandgrunden, og  legeredskaber og redningsmateriel blev kontrolleret.
Vi sluttede med grillpølser, hjemmelavet kartoffelsalat, hjemmerørt sennep, øl og vand samt det sidste kaffe og æbletærte. Der er billeder fra dagen under menupunktet Galleri.

Lemgaardens regnskabsår går fra 1. juli – 30 juni. Men på mange måder afslutter generalforsamlingen i august foreningsåret med status på det forgangne og planer for det nye.
Det kan der bl.a. læses om i beretningen, som findes under menupunktet Dokumenter, hvor også referatet kan ses. Det forgangne foreningsår har været meget præget af kampagnen mod dumpning af forurenet slam i Køge Bugt, hvor Lemgaarden sammen med andre foreninger fik skabt en politisk alliance blandt kommunerne i Køge Bugt, der satte stop for dumpningen. Alle de mange artikler, udtalelser, dokumenter, links til rapporter og andet materiale om dumpningen af slam og kampagnen imod projektet findes fortsat her på siden. Du finder det under menupunktet Om Lemgaarden.

I beretningen kan du læse et afsnit om det kommende kystsikringsprojekt, som sikkert vil præge debatten i det kommende år. Hvor slamdumpningen handlede om ødelæggelse af Køge Bugt, så handler kystsikringsprojektet om noget helt anderledes positivt nemlig sikring mod oversvømmelse og erosion – og ikke mindst udvikling af et kystlandskab med klitter og sandstrand. Lemgaardens formand deltager i arbejdet i Stevns kommunes følgegruppe om projektet, og vil løbende orientere om projektet. Til venstre finder du et link til Stevns kommunes hjemmeside om kystsikringsprojektet. Du kan også finde information om projektet, herunder mange års rapporter og planer om kystsikring under menupunktet Dokumenter her på siden.

Bestyrelsen holdt sit første møde i det nye foreningsår søndag den 12. september. Bestyrelsen konstituerede sig og fastlagde kalenderen for årets møder og aktiviteter. Den finder du under menupunktet Kalender. Det blev besluttet at afholde et medlemsmøde med orientering om kystsikring i løbet af oktober eller november. Det vil der blive informeret nærmere om.

Generalforsamling søndag 21. august
[30. juli 2022] Generalforsamling for foreningsåret 2021 – 2022 afholdes søndag den 21. august kl. 10 i Fælleshuset, Kystvejen 7B. Kom og hør om den vellykkede indsats fra borgere, foreninger og kommuner, der satte en stopper stoppet for dumpning af slam i Køge Bugt, men også om de nye trusler fra indvinding af råstoffer (sandsugning) i bugten.
Et andet vigtigt emne er planerne om kystsikring, hvor de seneste nyheder vil blive forelagt på generalforsamlingen.
Du finder dagsorden, bestyrelsens beretning, regnskab og øvrige dokumenter under menupunktet Dokumenter.
Husk tilmelding til kasserer@lemgaarden.dk senest den 13. august, så der kan bestilles forplejning.

Nyhedsoversigten dækker det aktuelle foreningsår – 1. juli til 30. juni.
Nyheder fra tidligere år kan læses under menupunktet Om Lemgaarden