Velkommen til Grundejerforeningen Lemgaarden

Dagens skraldebil er på 26 ton

Nye regler for skraldespande

Postkassen bliver på sin plads

Stormflodsskaderne er nu opgjort
– læs en samlet beretning om stormfloden 20. – 21. oktober
[3. december 2023] Forvaltningen i Stevns kommune har nu med udgangen af november opgjort  de samlede kommunale omkostninger til 5,3 mio. kr.
Det og meget mere kan der læses om i en samlet beretning om stormfloden den 20. – 21. oktober. Beretningen indeholder en øjenvidneberetning fra stormflodsnatten og billeder fra optakten i løbet af torsdagen, fra stormen fredag og fra dagene efter. Der er endvidere historiske tilbageblik på tidligere stormhændelser. Beretningen kan ses her

Statsvej til Stevns
[12. november 2023] Onsdag den 15. november er der debatmøde i Herfølge Hallen om linjeføringen for en kommende statsvej til Stevns. Udgangspunktet for debatten er den screening af muligheder for en kommende statsvej, som Vejdirektoratet udsendte i foråret. Du finder vejdirektoratets screening under Dokumenter i mappen Trafikplaner og -diskussioner af betydning for Strøby området. Vejdirektoratet og Trafikministeriet har bedt Stevns og Køge kommuner om at komme med indstilling til valg af linjeføring inden det nye år. Flertalsgruppen i Stevns kommunalbestyrelse erklærede sig i Dagbladet den 11. november som tilhængere af en nordlig linjeføring fra Sydmotorvejen nord om Herfølge og Egøje via Billesborgvej til Strandvejen (vej 261).
Læs mere om tid og sted for debatmødet i kalenderen.

15 grundejerforeninger siger: Nej tak til 55 ton på vejene
[2. november 2023] Ifølge et forslag til nyt affaldsregulativ, som Stevns kommune sendte i høring umiddelbart før efterårsferien, skal vejene på Stevns i fremtiden kunne klare 55 ton, og for at de store skraldebiler skal kunne vende, skal blinde veje over 50 meters længde indrettes med vendepladser. Disse og andre krav fremgår af forslaget, som også indeholder nye krav til underlag i de indkørsler, hvor mange af skraldespandene står. Der er dertil regler om håndtering og ansvar for røde miljøkasser med farligt affald, hvor det er husejerens pligt at sikre, at uvedkommende ikke kommer i kontakt med affaldet.
I et høringssvar har 15 grundejerforeninger ved Strøby strand gjort indsigelse mod forslaget. Foreningerne påpeger, at områdets veje ikke er indrettet til lastbiler på 55 ton, samt at der i området er 60 blinde veje, hvor der i givet fald skal eksproprieres ejendomme, hvis der skal indrettes vendepladser.
Du kan læse de 15 grundejerforeningers høringssvar og forslaget til nyt affaldsregulativ og adgangsveje under Dokumenter i mappen renovation. Vælg undermappen Høring over nyt affaldsregulativ 2023.

Vores synspunkter om postomdeling er hørt – postkassen bliver på sin plads
[24. oktober 2023] I august sendte Grundejerforeningerne Lemgaarden og Tammoseholm et fælles høringssvar til Trafikstyrelsen, hvor grundejerforeningerne sagde fra overfor forslaget til en ændring af postloven, der ville tvinge grundejerne til at opsætte centrale brevkasseanlæg. I høringssvaret blev det påvist, at besparelserne for postomdelings firmaerne ville være ubetydelige, men omkostningerne for grundejerforeningerne, der skulle bekoste de centrale anlæg, ville blive ganske store. Endvidere slog høringssvaret fast, at en konsekvens af ændringen måtte forventes at blive en øget CO2 udlening. Mange andre grundejerforeninger har i høringssvar protesteret mod lovforslaget. Nu har trafikministeren sendt lovforslaget til behandling i Folketinget. Det fremgår af lovforslaget og et forslag til bekendtgørelse, at reglen om centrale brevkasseanlæg kun vil gælde for fritidshusområder udstykket efter den 1. januar 1973, hvilket svarer til lovgivningen i dag. Lovforslaget forventes tredje behandlet i udgangen af november med ikrafttræden 1. januat 2024. Behandlingen af lovforslaget kan følges på Folketingets hjemmeside, hvor også de mange høringssvar kan læses.

Igangsættelse af kystsikringsprojekt vedtaget
[22. september 2023] En enig kommunalbestyrelse har vedtaget igangsættelse af processen med kommunalt fællesprojekt efter kystbeskyttelseslovens § 1 a
Læs mere om beslutningen under Beskyttelse mod vandet – Nyheder og kommentarer.

Broen på land for vinteren – og sammen passer vi på Køge Bugt
[9. september 2023] Lørdag formiddag mødtes 18 friske møer og raske svende i dejligt solskin og stille vejr. I løbet af en time og 30 minutter var Lemgaardens badebro på land, og der var ryddet op på stranden. Derefter var der som vanligt grillpølser og kartoffelsalat. Efter opfordring fra de mange, der begynder morgenen med et havbad, bliver den lille bådebro ude et par uger endnu.

Om eftermiddagen løb Havets Folkemøde af stablen på Køge nordstrand. Temaet var tilstanden i Køge Bugt. På mødet nævnte flere talere de politiske løfter om en bedre tilstand i Øresund, og de påpegede at de mange løfter og visioner om en marin natur nationalpark tilsyneladende begrænsede sig til Øresunds nordlige del. Den sydlige del af Øresund, som omfatter Køge Bugt, ses som et råstoflager og en affaldsplads. Om den netop offentliggjorte havplan for Danmark sagde Maria Reumert Gjerding, præsident for Danmarks Naturfredningsforening. – Den plan kommer ikke til at genoprette havmiljøet overhovedet. Begynd med at fastlægge, hvordan vores havmiljø skal være, og hvad det kan tåle -.

Arrangørerne af Havets Folkemøde er bl.a. de syv Køge Bugt kommuner, der efter den brede folkelige protest mod dumpning af giftigt slam fra Lynetteholm byggeriet i Køge Bugt, fandt hinanden i et samarbejde om at sikre havmiljøet i Køge Bugt. Det sker i Køge Bugt Alliancen, hvor følgende kan nævnes fra målsætningen: “Køge Bugt har betydning for det liv, der leves i kommunerne, og alle syv kommuner er optaget af den diversitet og det dyreliv, der findes i bugten. Køge Bugt er blandt andet hjemsted for sjældne dyrearter, som østersømarsvinet, og planter, som bl.a. ålegræs. Naturen har en værdi i sig selv, men den er også væsentlig for menneskers trivsel og mentale sundhed”.
Læs om Køge Bugt Alliancen her: Sammen passer vi på Køge Bugt.

Referat generalforsamling – broindtagning 9. september
[27. august 2023] Så foreligger referatet fra generalforsamlingen. Læs om kystsikring, planerne om statsvej fra motorvejen til Stevns, indsatsen for at bringe miljøet i Køge bugt på rette spor og om grundejerforeningens indsigelse mod den planlagte forringelse af postomdelingen i sommerhusområder. Generalforsamlingen betød også nyvalg. Jan Kjærsgaard Sørensen er ny kasserer, Kathrine Løndal er nyt bestyrelsesmedlem og Line Westberg er ny suppleant i bestyrelsen. Referatet kan ses under menupunktet Dokumenter.
På billedet til venstre ses: Dirigenten Else Beth Trautner, formand Johs Chr Johansen og sekretær Mia Turch.
Husk at der er broindtagning den 9. september kl. 10. Se det udsendte nyhedsbrev.

Da vandet blev grønt
[21. august 2023] Den 20. august drev en grøn bræmme (foto til venstre) langs kysten.
Det var andemad fra Tryggevælde å.

Læs om andemad og se flere billeder under menupunktet Galleri

Generalforsamling – Nej tak til forringet postservice
[20. august 2023] På Grundejerforeningen Lemgaardens generalforsamling den 20. august besluttede medlemmerne at sige fra overfor en bestemmelse i det kommende lovforslag om ændring af postloven. Forslaget indebærer, at husstande i sommerhusområder ikke længere vil modtage posten i postkassen på den enkelte husstands adresse, men i stedet skal hente posten “i et centralt postkasseanlæg placeret i eller ved indgangen til fritidshusområdet”.  Grundejerforeningerne Lemgaarden og Tammoseholm er gået sammen om et høringssvar, der kritiserer forringelsen og som påpeger, at lovændringen kan bevirke såvel økonomiske som tidsmæssige omkostninger for medlemmerne – samt forårsage en øget udledning af CO2.
Høringssvaret og de to grundejerforeningers notat om lovslaget kan ses sammen lovforslaget i mappen Postomdeling i sommerhusområder under menupunktet Dokumenter.
Der vil senere her på siden blive bragt et referat fra generalforsamlingen.  

Kystbeskyttelse – se høringssvar og revideret strategiforslag
[16. august 2023] Nu foreligger høringssvarene vedrørende strategiforslaget til kystbeskyttelse ved Strøby strand. Blandt de 160 høringssvar er der en overvægt af svar, der bakker om behovet for en fælles strategi for kystbeskyttelse. Høringssvarene og den hvidbog, der samler og kommenterer høringssvarene blev behandlet sammen ændringsforslag til strategien på Plan, Miljø og Teknik udvalgets møde den 15. august. Se referatet med links til høringssvar, hvidbog og ændringer til strategiforslag her. Vælg punkt 316.

Nyhedsoversigten dækker det aktuelle foreningsår – 1. juli til 30. juni.
Nyheder fra tidligere år kan læses under menupunktet Om Lemgaarden 

Fritidshusnyheder fra
BOLIUS