Tre delområder – indledning

Tre delområder – Trusler og Tiltag
[24. januar 2023] I projektet for beskyttelse mod vandet foreslår strategien, at beskyttelsesarbejdet opdeles i tre delområder. De tre delområder omkranser Strøby Egede således

  1. Tryggevælde ådal og Odden
  2. Kysten Odden til Uglemosevej
  3. Kysten Uglemosevej til Magleby skov

Strategien skitserer, hvilke tiltag, der kan tages i brug i tre områder, hvor truslerne er forskellige – vekslende fra mere roligt stigende vand i åen, der oversvømmer engarealer og boligkvarterer til kraftigere havvandstigning langs kysten og dertil kraftig erosion af kystprofilen fra åens udløb til Vejs Ende både på grund af  dagligdagens bølger og den mere voldsomme påvirkning fra havet under en storm, og endelig igen oversvømmelsestruslen i det meget lavtliggende område mellem Vejs Ende og Magleby skov.
Det er ikke bare det omgivende vand i å og ha, der udgør truslen. Nedbør og stigende grundvand opleves først som oversvømmelser på lavtliggende arealer og sidenhen som vand i kælder og stueetage.
I artiklerne om de tre delområder kan du få et hurtigt overblik over forslagene i strategien og på interaktive kort selv vise, hvorledes havvand og nedbør påvirker by og land.

Visualisering af stille stormflod – kote 2,8

Terrænets højde i området
Ordet kote går igen i disse beskrivelser. En kote er højden på et punkt i terrænet, angivet som punktets højde over vandoverfladen ved normal vandstand. Vandoverfladen er således kote 0. Står man på et sted en meter højere end vandoverfladen, har man fødderne i kote 1. Parkeringspladsen ved Rema ligger for størstedelens vedkommende i kote 2,5, altså omkring 2 meter og 50 cm over havets overflade.

En trekant på spidsen
For Strøby Egedes og Strøby Ladeplads vedkommende kan terrænet forenklet beskrives som en trekant med spidsen i vandkanten yderst på Odden. Ind i landet mod syd/øst vokser trekanten i bredde og højde op kote 10. Fra Åstræde bliver det tydeligt, at Stevnsvej udgør trekantens højderyg, hvorfra terrænet falder på hver side af vejen mod kysten i kote 0 og mod åen i kote 0,5.
Fra Odden op igennem det smalle område mellem åen og havet med huse helt ned til vandet begge steder igennem Solgårdsparken og byområdet stiger terrænet til omkring kote 5 ved Åstræde. Herfra fortsætter Stevnsvej midt mellem åen mod syd/vest og kysten mod nord/øst og har sit højeste punkt omkring kote 10 ved Bakkegårdsvejs udmunding med terrænet jævnt faldende mod syd til åen. Mod nord holder terrænet sig omkring kote 8 indtil skrænttoppen ca. 60 fra havet, hvor terrænet falder ganske brat til Kystvejen i kote 2 – 2,5 og videre til havet i kote 0.
Trækkes en linje fra Bakkegårdsvej til kysten ved Bådklubben Ege, er kyststrækningen vest for linjen på niveau med det øvrige Strøby Egede. Langs kysten mod øst stiger terrænet på skrænttoppen fra kote 5 op til kote 10 på det åbne stykke Ved Lunden og falder så igen hen mod Restaurant Udsigten, og holder sig herfra omkring kote 3,5 til Vejs Ende, hvor skrænten er helt væk. Herfra er hele området fra kysten til omkring 1000 meter ind i land fladt i omkring kote 2.5 ud til Magleby skov.