Nej til slam i Køge Bugt


Nej til slam i Køge Bugt

Nedenfor kan du læse diverse baggrundsmateriale om dumpningen af slam i Køge Bugt. Du kan hente diverse dokumenter i sagen og der findes links til artikler, organisationer og andre der beskæftiger sig med sagen. Fremfor alt finder du links, der fører til sider med alternativer til dumpning. Dokumenter og links opdateres løbende.

Lemgaarden.dk opdaterer løbende nyheder om slam dumpningen i Køge Bugt. Klik på knappen til venstre <Nyheder og kommentarer i slamsagen> , så kommer du til nyhedssiden.

Har du nye oplysninger eller nyheder i sagen, er du velkommen til at skrive til redaktionen.
Send mail

2.3 mio. kubikmeter forurenet slam skal dumpes i Køge Bugt
I forbindelse med beslutningen om at etablere Lynetteholmen i Øresund udfor København, besluttede Folketinget i Lov om Lynetteholm, som blev stadfæstet den 11. juni 2021, at Udviklingsselskabet By & Havn I/S bemyndiges til at foretage klapning af materiale i Køge Bugt.
Klapning betyder dumpning. Klapning beskriver det forhold, at klapperne på prammen med materiale åbnes og så ender materialet i havet. Det materiale, der planlægges dumpet er 2.3 mio. kubikmeter slam fra havneindløbet i Københavns Havn , der er er forurenet med kviksølv, tungmetaller og andet materiale, samt indeholder næringsstoffer såsom kvælstof og fosfor.

Dokumenter, artikler og links
De fleste af de dokumenter og materialer, der nævnes i denne artikel, kan hentes eller ses via links nedenfor. Det svenske Naturvårdsverket har samlet alle de svenske reaktioner på sin hjemmeside – og en stor del af det danske materiale. Dele af Naturvårdsverket hjemmeside har ikke været tilgængelig i en måneds tid. Nu virker alt som det skal igen.

Stil det ud på den blå hylde
Klapning lyder tilforladeligt. Noget lægges på plads og bliver liggende. Det sker ikke. Allerede ved klapningen hvirvles materialet rundt bl.a. grundet vandtrykket under materialet. Havbunden er ikke et dagligstuegulv. Der flyttes hele tiden materiale p.g.a. strøm, storm og bølger. Der er en grund til, at der ligger sten, sand og tang på strandene. Nu kommer der også til at ligge forurenet slam.
I århundreder har skibsfarten efterladt affald i havet. Der findes ligefrem et udtryk for det “Stil det ud på den blå hylde”. Almindeligt affald, plastic, glas, metal, udtjente olietromler, kemikalier, rensning af tanke og sprængstoffer er i årevis læsset i havet til skade for fiskeri, badegæster og naturen i det hele taget. I det senere år er skibe og rederier blevet bedre til til at tage hånd om affaldet ombord, og i havnene har politikere og myndigheder sørget for faciliteter til modtagelse af affald. Farvandsovervågningen er blevet forbedret, så der kan gribes ind overfor fartøjer, der ikke overholder reglerne.
I juni 2021 valgte et stort flertal i Folketinget at tage udtrykket “Stil det ud på den blå hylde” til sig med beslutningen om at dumpe 2.3 mio. kubikmeter forurenet slam i Køge Bugt.

Fint hvidt sand byttes ud med sort slam
Der hvor slammet fjernes fra Lynetteholm skal der fyldes op med sand. Det hentes også i Køge Bugt, fra Juels grund (4,5 mio. kubikmeter) og Kriegers Flak (4,5 mio. kubikmeter). Ansøgeren til at hente sand fra Juels Grund er NCC, som i ansøgningen har betinget sig, at sandet fra Juels Grund ikke må benyttes til kystsikring og sandfodring på de lokale strande i Køge Bugt. Indvindingen på Kriegers Flak kan berøre et svensk Natura2000 område og er der derfor meget i fokus på svensk side. Se: Utvinning av fyllnadssand vid Kriegers Flak

Klagemulighed afskåret
Lovforslaget udelukker de sædvanlige muligheder for at klage, og høringen af lovforslaget har være begrænset til ganske få. Stevns kommune og andre kommuner langs Køge Bugt er ikke blevet hørt.
I 2012 traf Natur- og Miljøklagenævnet afgørelse i en betydeligt mindre sag om udledning af spildevand med kvælstof og fosfor i Køge Bugt. Stevns kommune blev pålagt at ændre en tilladelse til udledning. Her var det udledning af 44,16 kg kvælstof og 11,04 kg fosfor pr. år. Klagenævnet skriver i afgørelsen: “Alle tilførsler af kvælstof og fosfor til kystvandene bidrager endvidere til en øgning af algevæksten i vandområderne.” Afgørelsen kan læses i sin helhed via linksamlingen nedenfor.
Den slags syntes et flertal af Folketingets politikere ikke, at der var grund til at fortsætte med, og da slet ikke når de udledte mængder af næringsstofferne kvælstof og fosfor skulle være meget større.

Mange advarsler
Politiken citerer den 30. maj en af Danmarks førende havbiologer, Mogens Flindt fra Syddansk Universitet. “I værste fald taler vi om, at det ender med at påvirke forholdene i de lavvandede områder i nærheden, og det er Storkøbenhavns strandparker. De kan blive forurenet med miljøfremmede stoffer og resultere i halvulækre badeforhold”.  Mogens Flindt nævner en tilsvarende sag fra Lillebælt, hvor det sorte blævrede slam endte på badestrandene og fiskeriet tog voldsomt skade.
En række svenske myndigheder har indsendt en samlet klage med stærke protester mod projektet. Danmarks Naturfredningsforenings lokalafdelinger fra Gribskov i nord til Stevns i syd har sendt et brev til Folketingets Transportudvalg, som behandler sagen. Stevns Kommune har sendt et brev til samtlige folketingsmedlemmer med en protest mod forslaget. Alle kommuner i Region Sjælland har tillige protesteret.
Fritidshusejernes Landsforening har i to indlæg i Dagbladet gjort opmærksom på problemet, og Danmarks Naturfredningsforening på Stevns har sammen med borgmester Anette Mortensen rejst problemstillingen i TV2 Øst.I en artikel i Dagbladet den 26. juni reagerede transportminister Benny Engelbrecht på Stevns kommunes henvendelse med dette svar: “Ikke nødvendigt at høre kommuner om slam i Køge Bugt“.
EU har netop beskåret torskekvoterne i den vestlige Østersø med 88 pct. Det skyldes blandt den stigende forurening med næringsstoffer som kvælstof og fosfor. Det indebærer, at nogle fiskere må opgive deres erhverv. Læs DRs reportage herom i linksamlingen nedenfor.

Kystens Parlament
Den 17. september afholdt Landsforeningen Levende Hav Kystens Parlament i Altingets gård i København. Her blev der sat spot på kyst- og havproblemer i hele Danmark. Til stede på Kystens Parlament var miljøminister Lea Wermelin. Stevns kommune var repræsenteret ved kommunalbestyrelsesmedlemmerne Mogens Haugaard og Sejer Folke samt sommerhusejer ved Strøby Ladeplads og formand for Fritidshusejernes Landsforening Johs Chr Johansen. Delegationen medbragte en pjece udarbejdet om sagen og præsenterede konsekvenserne af dumpningen af 2.3 mio. kubikmeter slam for badestrande, fiskeriet, turismen, Verdensarv Stevns og et Natura 2000 område for Kystens Parlament. (Pjece og  præsentation kan ses  i dokumentsamlingen nedenfor) De stevnske repræsentanter havde dialog med miljøminister Lea Wermelin og sikrede, at ministeren blev oplyst om konsekvenserne. Billederne til venstre er fra Kystens Parlament og fra By og Havns præsentation af Lynetteholm.

Bidrag
Der er modtaget økonomisk støtte til pjecen om Slam i Køge Bugt fra Danmarks Naturfredningsforening, Fritidshusejernes Landsforening, Stevns Turistforening, Enhedslisten, Nyt Stevns, Grundejerforeningen Lemgaarden, Grundejerforeningen Tammoseholm og Grundejerforeningen Svalemosen samt fra formanden i Grundejerforeningen Lenshøj. Mange tak for det.

Dokumenter
I dokument arkivet nedenfor finder du forskellige dokumenter, præsentationer og videoer om skamdumpningen og Lynetteholm. De to videofiler (mp4) med miljøministerens tale og Stevns præsentation afspilles bedst med VLC Medie Player. Den kan hentes til alle typer af computere her

Vejledning til dokumentarkivet
Grundejerforeningen Lemgaardens dokumenter opbevares i et eksternt datalager. Så snart et dokument fra computeren gemmes i datalageret kan det ses lemgaarden.dk.

Hvis du vil se et dokument, så klik på det, så åbnes dokumentet på en ny fane i din browser. Du forlader dokumentet og vender tilbage til hjemmesiden ved at lukke fanen.
Fører du musen henover dokumentet nederst på dokumentet, vises nogle ikoner, så du kan vælge at forstørre dokumentet, roterere dokumentet eller søge efter tekst i det konkrete dokument.

Arkivet benytter One Drive. Hvis du benytter One Drive til andre dokumentarkiver, skal du logge ud fra denne One Drive, når du benytter hjemmesidens One Drive, da din browser ikke altid kan skelne de to udgaver af One Drive fra hinanden.

Navigation og organisering

Navigationen i arkivet svarer til den Stifinder, du kender fra en Windows computer eller den Finder, du kender fra en Mac computer.

    • Du kan klikke på en mappe, så åbnes undermapperne.
    • Du kan klikke videre gennem undermapperne, så finder du filerne.
    • På de øverste niveauer i arkivet er mapperne ofte organiseret med et tal eller et bogstav i begyndelsen, det benyttes til at sikre en fast rækkefølge, når der kommer nye mapper.
    • I niveauerne derunder benyttes enten en alfabetisk rækkefølge eller en rækkefølge baseret på årstal, f.eks. kan en samling af dokumenter over en længere årrække i en konkret sag (i en mappe) være forsynet med årstal i begyndelsen af de enkelte filnavne, så du kan se hvilket år dokumentet er fra.
    • Den dato og tid, du ser til højre for dokumentnavnet, er datoen for det tidspunkt, hvor dokumentet blev lagt i arkivet – enten ved oprettelsen eller efter en senere redigering eller flytning. Selve dokumentets dato (oprindelse) fremgår af det enkelte dokument.
    • Ikonerne yderst til højre for dokumentnavnet kan benyttes til download og visning af dokumentet. De samme muligheder (og lidt flere) får du, blot du klikker på dokumentet.
    • I menulinjen øverst findes forskellige muligheder for at søge, sortere, vise opdatere og gå tilbage til første side (start) i arkivet.

Søgning
Klik på søge-ikonet (luppen) øverst til højre, og skriv hvad du vil søge efter.

    • Du kan søge i alle mapper i arkivet på en gang.
    • Du kan vælge en mappe først, så søger du i den og alle undermapper – eller du kan gå længere ned.
    • Du kan skrive flere ord i søgefeltet, så søges der på den samlede ordstreng – ikke de enkelte ord.
    • Du skal være opmærksom på, at scannet materiale ikke er søgbart.

Vise, gemme og printe
Når du klikker på et dokument i arkivet, så ser du det med det samme. Du kan vælge at gemme (downloade) dokumentet til din egen computer eller printe dokumentet. Klik på prikkerne (…) til højre for download ikonet.

Sende et link til et dokument til andre
Hvis du vil sende et link til et dokument til andre, så skal du kopiere HELE den adresse, der vises i browserens adressefelt (den kaldes for URL), og sættet den ind i den mail eller det dokument, du vil sende. Så kan modtageren klikke på linket og komme direkte til det dokument, du har udpeget.

Links


Links til alternativer til dumpning