Nej til slam i Køge Bugt

Nyheder i slam sagen
Køge Bugt udsættes for meget


Nej til slam i Køge Bugt

Nedenfor kan du læse diverse baggrundsmateriale om dumpningen af slam i Køge Bugt. Du kan hente diverse dokumenter i sagen og der findes links til artikler, organisationer og andre der beskæftiger sig med sagen. Dokumenter og links opdateres løbende.

Lemgaarden.dk opdaterer løbende nyheder om slam dumpningen i Køge Bugt. Klik på knappen til venstre, så kommer du til nyhedssiden.

Har du nye oplysninger eller nyheder i sagen, er du velkommen til at skrive til redaktionen.
Send mail

2.3 mio. kubikmeter forurenet slam skal dumpes i Køge Bugt
I forbindelse med beslutningen om at etablere Lynetteholmen i Øresund udfor København, besluttede Folketinget i Lov om Lynetteholm, som blev stadfæstet den 11. juni 2021, at Udviklingsselskabet By & Havn I/S bemyndiges til at foretage klapning af materiale i Køge Bugt.
Klapning betyder dumpning. Klapning beskriver det forhold, at klapperne på prammen med materiale åbnes og så ender materialet i havet. Det materiale, der planlægges dumpet er 2.3 mio. kubikmeter slam fra havneindløbet i Københavns Havn , der er er forurenet med kviksølv, tungmetaller og andet materiale, samt indeholder næringsstoffer såsom kvælstof og fosfor.

Dokumenter, artikler og links
De fleste af de dokumenter og materialer, der nævnes i denne artikel, kan hentes eller ses via links nedenfor. Det svenske Naturvårdsverket har samlet alle de svenske reaktioner på sin hjemmeside – og en stor del af det danske materiale. Pt. har en ændring af Naturvårdsverkets hjemmeside bevirket, at materialet er taget ned og at linket (i den blå boks nederst på siden) til Naturvårdsverkets hjemmeside ikke giver resultat. Materialet vil blive lagt op igen. Linket forbliver aktivt, så det kan benyttes, så snart hjemmesiden fungerer igen. Du kan se en indholdsfortegnelse over det svenske materiale her. Links i indholdsfortegnelsen virker ikke, idet disse links stammer fra Naturvårdsverkets tidligere hjemmeside.
Denne hjemmesides redaktør rykker jævnligt Naturvårdsverket for at få materialet lagt op igen. Senest har Naturvårdsverket oplyst, at materialet snarest bliver tilgængeligt. To vigtige svenske dokumenter med den svenske regerings svar til Danmark er tilføjet i dokumentoversigten herunder.

Stil det ud på den blå hylde
Klapning lyder tilforladeligt. Noget lægges på plads og bliver liggende. Det sker ikke. Allerede ved klapningen hvirvles materialet rundt bl.a. grundet vandtrykket under materialet. Havbunden er ikke et dagligstuegulv. Der flyttes hele tiden materiale p.g.a. strøm, storm og bølger. Der er en grund til, at der ligger sten, sand og tang på strandene. Nu kommer der også til at ligge forurenet slam.
I århundreder har skibsfarten efterladt affald i havet. Der findes ligefrem et udtryk for det “Stil det ud på den blå hylde”. Almindeligt affald, plastic, glas, metal, udtjente olietromler, kemikalier, rensning af tanke og sprængstoffer er i årevis læsset i havet til skade for fiskeri, badegæster og naturen i det hele taget. I det senere år er skibe og rederier blevet bedre til til at tage hånd om affaldet ombord, og i havnene har politikere og myndigheder sørget for faciliteter til modtagelse af affald. Farvandsovervågningen er blevet forbedret, så der kan gribes ind overfor fartøjer, der ikke overholder reglerne.
I juni 2021 valgte et stort flertal i Folketinget at tage udtrykket “Stil det ud på den blå hylde” til sig med beslutningen om at dumpe 2.3 mio. kubikmeter forurenet slam i Køge Bugt.

Klagemulighed afskåret
Lovforslaget udelukker de sædvanlige muligheder for at klage, og høringen af lovforslaget har være begrænset til ganske få. Stevns kommune og andre kommuner langs Køge Bugt er ikke blevet hørt.
I 2012 traf Natur- og Miljøklagenævnet afgørelse i en betydeligt mindre sag om udledning af spildevand med kvælstof og fosfor i Køge Bugt. Stevns kommune blev pålagt at ændre en tilladelse til udledning. Her var det udledning af 44,16 kg kvælstof og 11,04 kg fosfor pr. år. Klagenævnet skriver i afgørelsen: “Alle tilførsler af kvælstof og fosfor til kystvandene bidrager endvidere til en øgning af algevæksten i vandområderne.” Afgørelsen kan læses i sin helhed via linksamlingen nedenfor.

Mange advarsler
Politiken citerer den 30. maj en af Danmarks førende havbiologer, Mogens Flindt fra Syddansk Universitet. “I værste fald taler vi om, at det ender med at påvirke forholdene i de lavvandede områder i nærheden, og det er Storkøbenhavns strandparker. De kan blive forurenet med miljøfremmede stoffer og resultere i halvulækre badeforhold”.  Mogens Flindt nævner en tilsvarende sag fra Lillebælt, hvor det sorte blævrede slam endte på badestrandene og fiskeriet tog voldsomt skade.
En række svenske myndigheder har indsendt en samlet klage med stærke protester mod projektet. Danmarks Naturfredningsforenings lokalafdelinger fra Gribskov i nord til Stevns i syd har sendt et brev til Folketingets Transportudvalg, som behandler sagen. Stevns Kommune har sendt et brev til samtlige folketingsmedlemmer med en protest mod forslaget. Alle kommuner i Region Sjælland har tillige protesteret.
Fritidshusejernes Landsforening har i to indlæg i Dagbladet gjort opmærksom på problemet, og Danmarks Naturfredningsforening på Stevns har sammen med borgmester Anette Mortensen rejst problemstillingen i TV2 Øst.I en artikel i Dagbladet den 26. juni reagerede transportminister Benny Engelbrecht på Stevns kommunes henvendelse med dette svar: “Ikke nødvendigt at høre kommuner om slam i Køge Bugt“.
EU har netop beskåret torskekvoterne i den vestlige Østersø med 88 pct. Det skyldes blandt den stigende forurening med næringsstoffer som kvælstof og fosfor. Det indebærer, at nogle fiskere må opgive deres erhverv. Læs DRs reportage herom i linksamlingen nedenfor.

Kystens Parlament
Den 17. september afholdt Landsforeningen Levende Hav Kystens Parlament i Altingets gård i København. Her blev der sat spot på kyst- og havproblemer i hele Danmark. Til stede på Kystens Parlament var miljøminister Lea Wermelin. Stevns kommune var repræsenteret ved kommunalbestyrelsesmedlemmerne Mogens Haugaard og Sejer Folke samt sommerhusejer ved Strøby Ladeplads og formand for Fritidshusejernes Landsforening Johs Chr Johansen. Delegationen medbragte en pjece udarbejdet om sagen og præsenterede konsekvenserne af dumpningen af 2.3 mio. kubikmeter slam for badestrande, fiskeriet, turismen, Verdensarv Stevns og et Natura 2000 område for Kystens Parlament. De stevnske repræsentanter havde dialog med miljøminister Lea Wermelin og sikrede, at ministeren blev oplyst om konsekvenserne. Billederne til venstre er fra Kystens Parlament og fra By og Havns præsentation af Lynetteholm.

Bidrag
Der er modtaget bidrag til pjecen om Slam i Køge Bugt fra Danmarks Naturfredningsforening, Fritidshusejernes Landsforening, Stevns Turistforening, Enhedslisten, Nyt Stevns, Grundejerforeningen Lemgaarden, Grundejerforeningen Tammoseholm og Grundejerforeningen Svalemosen samt fra formanden i Grundejerforeningen Lenshøj. Mange tak for det.

Når du klikker på dokumenterne i boksen nedenfor, så overføres (downloades) dokumentet til din computer. De to videofiler (mp4) med miljøministerens tale og Stevns præsentation afspilles bedst med VLC Medie Player. Den kan hentes til alle typer af computere her

Dokumenter 

Links

Lov om Lynetteholm – Retsinformation
By og Havn præsenterer Lynetteholm projektet
Københavns kommune præsenterer Lynetteholm projektet
Indlæg om byplanlægning og Lynetteholm fra Foreningen af ældre byplanlæggere
Kronik Ingeniøren 19. maj 2021: Lynetteholm er et økonomisk højrisikoprojekt – af Hans Schjær-Jacobsen, civilingeniør, lic.techn, tidl. rektor Ingeniørhøjskolen i København
DR 30 marts 2021 – Eksperter på stribe tager sig til hovedet over københavnsk ø-projekt
Alternativ til dumpning – We turn a problem into a resource – Aqua Green
Alternativ til dumpning – Vi renser den jord vores børn skal overtage – RGS Nordic
Alternativ til dumpning – Pres vandet ud af svampen – Ingeniøren 30. november 1990
Alternativ til dumpning – Cementstabilisering – Arkil 2016
Alternativ til dumpning – Opfyldning med DURAPORÒ letfyld – Dansk Celleglas 2019
Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse om udledning af kvælstof og fosfor til Køge Bugt i 2012
DR 12 oktober 2021 – Vores fiskeri lukker
Danmarks Naturfredningsforening Hop i Havet event med protest mod dumpning af slam i Køge Bugt – TV2 Øst
Indslag i TV 2 Øst med borgmester Anette Mortensen og formand for Danmarks Naturfredningsforening på Stevns, Michael Løvendal Kruse
De svenske myndigheders grundige gennemgang af Lynetteholm-projektet på Naturvårdsverkets hjemmeside
Svenske myndigheder sender bekymringsbrev om kunstig Københavner Ø
Køge Bugt skal ikke være et slambassin – indlæg fra Venstre borgmestre og kandidater i kommuner langs Køge Bugt i Stevnsbladet 14 september 2021
Dagbladet 4. juni 2021 – Enorme mængder miljøfarligt slam skal dumpes i Køge Bugt til fare for strande og en verdensarv
Dagbladets reportage fra Kystens Parlament den 18. september
Stevnsbladets reportage fra Kystens Parlament den 22. september
Transportministerens svar på samråds spørgsmål fra Jacob Jensen (V)