Delområde 1 – Tryggevælde ådal og Odden

Tryggevælde ådal og Odden
[24. januar 2023] I delområdet Tryggevælde ådal og Odden er den primære trussel vandet fra Tryggevælde å. Tryggevælde afvander ca. 300 km2 af det østlige Sjælland og sender årligt 65 mio. kubikmeter vand ud i Køge Bugt. Vandet tilføres såvel fra åens kilder som fra den nedbør, der falder i landskabet omkring åen og føres til åen via afvandingskanaler (holmerender), samt grundvandet. Åløbets fald er svagt, så kombinationen af meget vand i åen og høj vandstand i havet gør, at åen ikke kan slippe af med vandet, når slusen (højvandslukket) ved åens udløb lukkes for at undgå indtrængende saltvand.  Så stiger vandet op over åens bredder til de lavtliggende landskaber på begge sider af åen, hvor vandet udgør en trussel mod Strøby Egedes boligområde nord/øst for åen og boligområdet Elverhøj vest for åen. På Odden vil vandet fra åen brede sig over det flade område, hvor det blandes med havvandet under en storm, hvor vandet fra havet trænger ind over digerne og sluseanlægget mod nord/øst.

Ådalen og Odden er beskyttede Natura 2000 områder, hvilket giver udfordringer, når der skal laves fysisk beskyttelse, idet der skal indhentes tilladelser og forhandles løsninger på plads. De løsninger, strategien skitserer, er forhøjelse af digerne og slusen på Odden, etablering af diger på udvalgte steder i ådalen, grøfter til afvanding og individuel beskyttelse af ejendomme
Strategien lægger op til en koordinering med bestræbelserne på at udvikle Tryggevælde ådal til en naturpark. Læs mere om arbejdet med naturpark her.

Beskyttelsestiltag delområde 1

Klik på dette billede

så åbner du et nyt vindue med et kort med centrum i Strøby Egede. Kortet viser vejnavne og husnumre, samt højdekurver (koter) med 50 cm mellemrum. Du kan flytte rundt i kortet med markøren, der vises som en hånd)
I menuen til venstre kan du åbne to lysegrå punkter øverst i menuen. Du kan vælge Ekstrem regn eller Havvand på land. Når du har valgt et punkt vises en bjælke på kortet (den kan du også flytte rundt på med markøren).
På bjælken vises en skyder. Ved at skubbe skyderen frem og tilbage kan du vise vandets udbredelse i området ved forskellige nedbørsmængder og vandstande i havet.
Hvis du vil se mere af kortet på skærmen, så luk menuen ved at klikke på pilen overst i menuen.

Du kan også åbne andre menupunkter, f.eks. matrikelkort, så vises de enkelte grundes afgrænsning tydeligt eller prøv at åbne menupunktet baggrundskort og vælg GeoDanmark ortofoto som baggrundskort, så vises et luftfoto i stedet for kortet. Du skal slukke for skærmkort ved at klikke på den grønne knap, når du vil se et nyt baggrundkort.
Du forlader kortet ved at klikke på venstrepilen øverst i dit browservindue, så kommer du tilbage til artiklen.

Beskyttelsesniveauet
Strategien sætter nogle mål for beskyttelsesniveauet. Overliggeren er bestemt af hundrede-års hændelsen ved stormfloden i 1872, hvor vandet fra havet nåede kote 2,8. Dertil lægger strategien 30 cm for at beskytte mod bølger, så beskyttelsesniveauet på havsiden i delområde 2 på  kyststrækningen fra Odden til Uglemosevej i strategien foreslås til kote 3,1. Ved Odden i delområde 1 og kyststrækningen Uglemosevej til Magleby skov i delområde 3, hvor bølgetruslen er mindre, foreslås kote 2,8.
Barren er sat lidt lavere langs Tryggevælde å, her foreslår strategien kote 1,6 som beskyttelsesniveau.