Delområde 2 – Kysten Odden til Uglemosevej

Odden til Uglemosevej
[24. januar 2023] På strækningen Odden til Uglemosevej består truslen af to dele. Nedbrydning (erosion) af kysten, hvor bølgernes kraft river jord, sten og sten fra hinanden, trænger ind i alle sprækker og hulrum og trækker kystmaterialet med ud i havet, bølgerne trækker sig tilbage. I den enkelte bølge vokser kraften med kvadratet på bølgehøjden. Det betyder, at en en-meter høj bølge har fire gange så stor kraft som en halv meter høj bølge. Det er ikke den enkelte bølge, der gør det. Men tusinder og atter tusinder af bølgeslag, der svækker, trænger ind og trækker ud. Det kan ske langsomt over mange år, så det knapt opdages, eller pludseligt på en enkelt nat hvor fem meter bred strand bare er forsvundet næste morgen.

Klimaændringerne øger havets vandstand, så vandet trænger længere op på kysten og bølgernes højde kan blive større, så kraften øges og ødelæggelserne bliver voldsommere. Klimaændringerne bevirker også flere storme og dermed opstuvning af vand i de indre danske farvande og Østersøen. Det samlede resultat bliver enorme oversvømmelser, som sætter de lavtliggende områder under vand, trænger ind og ødelægger huse og flytter rundt på biler, bygninger, både og andet løsøre langs kysten.

Fra Odden til Uglemosevej foreslår strategien etablering af et kystlandskab med klitter og diger, der sandfodres på havsiden, så kysten bliver mindre stejl og strækker sig længere ud i havet. Dermed svækkes bølgehøjden og kræfterne bliver ikke så voldsomme, når bølgerne rammer land. Langs hele strækningen hæves højden til 3 meter og 10 cm (kote 3.1) på Stevnsvejens og Kystvejens vandside.
Det sikrer ejendomme og andre værdier såvel på vandsiden som på landsiden. Ikke mindst sikres vejstrækningen ad Stevnsvej og Kystvejen fra Prambroen til Vejs Ende. Formålet er ikke blot at sikre vejen, men i langt højere grad at sikre den infrastruktur vejene indeholder i form af el, gas, fiber, kloak, tele og vand. Det kan tage mange måneder at reetablere afbrudte forbindelser, og de to vejstrækninger er gennem årene blevet gjort til hovedlandeveje for både det vand, vi drikker, den strøm, der nødvendig for lys og varme, de kabler, der forsyner os med internet, tv og telefon, samt ikke mindst de rør, der transporterer vores spildevand væk.
Infrastrukturen for spildevand for omkring 90 pct. af husstandene i Strøby Egede og Strøby Ladeplads pumpes i vejene langs kysten af fire pumpestationer. Ved Lemgårdsvej pumpes spildevandet op til rensningsanlægget, og efter endt rensning returneres vandet i en ledning ned ad Lemgårdsvej under Kystvejen og stranden for at afslutte 800 meter ude i Køge Bugt.

Beskyttelsestiltag kysten delområde 2

Klik på dette billede

så åbner du et nyt vindue med et kort med centrum på Kystvejen ved Lemgårdsvej. Kortet viser vejnavne og husnumre, samt højdekurver (koter) med 50 cm mellemrum. Du kan flytte rundt i kortet med markøren, der vises som en hånd)
I menuen til venstre kan du åbne to lysegrå punkter øverst i menuen. Du kan vælge Ekstrem regn eller Havvand på land. Når du har valgt et punkt vises en bjælke på kortet (den kan du også flytte rundt på med markøren).
På bjælken vises en skyder. Ved at skubbe skyderen frem og tilbage kan du vise vandets udbredelse i området ved forskellige nedbørsmængder og vandstande i havet.
Hvis du vil se mere af kortet på skærmen, så luk menuen ved at klikke på pilen overst i menuen.

Du kan også åbne andre menupunkter, f.eks. matrikelkort, så vises de enkelte grundes afgrænsning tydeligt eller prøv at åbne menupunktet baggrundskort og vælg GeoDanmark ortofoto som baggrundskort, så vises et luftfoto i stedet for kortet. Du skal slukke for skærmkort ved at klikke på den grønne knap, når du vil se et nyt baggrundkort.
Du forlader kortet ved at klikke på venstrepilen øverst i dit browservindue, så kommer du tilbage til artiklen.

Beskyttelsesniveauet
Strategien sætter nogle mål for beskyttelsesniveauet. Overliggeren er bestemt af hundrede-års hændelsen ved stormfloden i 1872, hvor vandet fra havet nåede kote 2,8. Dertil lægger strategien 30 cm for at beskytte mod bølger, så beskyttelsesniveauet på havsiden i delområde 2 på  kyststrækningen fra Odden til Uglemosevej i strategien foreslås til kote 3,1. Ved Odden i delområde 1 og kyststrækningen Uglemosevej til Magleby skov i delområde 3, hvor bølgetruslen er mindre, foreslås kote 2,8.
Barren er sat lidt lavere langs Tryggevælde å, her foreslår strategien kote 1,6 som beskyttelsesniveau.