Delområde 3 – Kysten Uglemosevej til Magleby skov

Uglemosevej til Magleby skov
[24. januar 2023] På strækningen Uglemosevej til Magleby skov ligger stort set hele området i kote 2.5 og derunder. Her er den primære trussel oversvømmelse både fra vandsiden og landsiden. Ved kysten bevirker den lave vanddybde et langt stykke ud i havet, at bølgernes kraft svækkes, hvilket betyder, at erosionen ikke er mærkbar i dette område.

Det forhold, at større regnmængder og stigende grundvand allerede sætter store dele af området under vand, bliver forstærket af truslerne fra stigende havvand. Store arealer kommer til at stå under vand, der tillige trænger ind i huse og ned i kældre. En del husejere har investeret i pumper, så vandet kan fjernes, men der skal helst være et sted at pumpe vandet hen.

Strategien foreslår et dige mellem sommerhusgrundene og naturområdet ud mod kysten, suppleret med grøfter til bortledning af vandet. Visse steder  skal grøfterne forsynes med kontraklapper, så tilbageløb af vand undgås.

Beskyttelsestiltag delområde 3

Klik på dette billede

så åbner du et nyt vindue med et kort med centrum ved Garderhøj havn. Kortet viser vejnavne og husnumre, samt højdekurver (koter) med 50 cm mellemrum. Du kan flytte rundt i kortet med markøren, der vises som en hånd)
I menuen til venstre kan du åbne to lysegrå punkter øverst i menuen. Du kan vælge Ekstrem regn eller Havvand på land. Når du har valgt et punkt vises en bjælke på kortet (den kan du også flytte rundt på med markøren).
På bjælken vises en skyder. Ved at skubbe skyderen frem og tilbage kan du vise vandets udbredelse i området ved forskellige nedbørsmængder og vandstande i havet.
Hvis du vil se mere af kortet på skærmen, så luk menuen ved at klikke på pilen overst i menuen.

Du kan også åbne andre menupunkter, f.eks. matrikelkort, så vises de enkelte grundes afgrænsning tydeligt eller prøv at åbne menupunktet baggrundskort og vælg GeoDanmark ortofoto som baggrundskort, så vises et luftfoto i stedet for kortet. Du skal slukke for skærmkort ved at klikke på den grønne knap, når du vil se et nyt baggrundkort.
Du forlader kortet ved at klikke på venstrepilen øverst i dit browservindue, så kommer du tilbage til artiklen.

Beskyttelsesniveauet
Strategien sætter nogle mål for beskyttelsesniveauet. Overliggeren er bestemt af hundrede-års hændelsen ved stormfloden i 1872, hvor vandet fra havet nåede kote 2,8. Dertil lægger strategien 30 cm for at beskytte mod bølger, så beskyttelsesniveauet på havsiden i delområde 2 på  kyststrækningen fra Odden til Uglemosevej i strategien foreslås til kote 3,1. Ved Odden i delområde 1 og kyststrækningen Uglemosevej til Magleby skov i delområde 3, hvor bølgetruslen er mindre, foreslås kote 2,8.
Barren er sat lidt lavere langs Tryggevælde å, her foreslår strategien kote 1,6 som beskyttelsesniveau.