Foreningens historie – Lod nummer 13

Her kan du læse Grundejerforeningen Lemgaardens historie, Lod nummer 13.

Lod nummer 13 er såvel en beretning om Grundejerforeningen Lemgaardens historie og sommerturisternes indtrængen på Stevns, som en fortælling om udviklingen af sommerhuskulturen i Danmark. Endvidere rummer beretningen en beskrivelse af slægten og livet på Lemgaarden (og nabogårdene) fra udflytningen i slutningen af 1700-tallet over udstykningen i 1960-erne til i dag. Den første udgave af Lod nummer 13 blev udgivet på CD-rom i 2010 i forbindelse med grundejerforeningens 50 års jubilæum. Fortællingen lægges på hjemmesiden i let revideret og opdateret udgave i forbindelse med nyudvikling og opdatering af hjemmesiden i 2018.

Sanduret til venstre er fundet på Lemgaardens strandareal i 1876 af gårdejer Hans Nielsen Jensen, Lemgaarden og antages at hidrøre fra et af de mange fartøjer, der forliste ud for kysten i forbindelse med stormfloden den 13. november 1872. Sanduret registrerer halve timer. Til søs ”slog man glas” hver halve time. D.v.s. vagthavende vendte glasset, når sandet var løbet igennem, og slog fra et til otte slag med skibsklokken. Otte glas (fire timer) udgjorde en vagt. Så skiftede vagten og der blev startet forfra med et glas, to glas, tre glas o.s.v. (Foto: Kjeld Ejdorf)

De næste billeder er gamle søkort  fra 1700-tallet, tegnet af Stibolt og Jens Sørensen, der viser, at Stevns har været nærmest adskilt fra Sjælland, og det har været muligt at transportere personer og gods ad vandvejene, der udgjordes af Tryggevælde å, Stevns å og Kilde å og muligvis også Faxe å og Vivede Mølleå. Hvis der har været sejlads via å systemet fra Kilde åens udløb ved Vemmetofte skov i Faxe Bugt til Stevns å og videre ad Tryggevælde å til udløbet i Køge Bugt, har fartøjerne skulle trækkes et kort stykke over land ved Store Spjellerup  mellem de to å-systemer. En sådan transportvej har særligt i vinterhalvåret været tryggere end at runde klinten.

Dernæst følger et matrikelkort fra begyndelsen af af 1800-tallet, der viser Strøby sogn kort efter udflytningen af gårdene fra landsbyen Strøby i 1797.

Det sidste kort er et kort over strandede fartøjer i Køge bugt i forbindelse med stormfloden den 13. november 1872. Kortet er et udsnit af et kort udarbejdet af besigtigelsesmand O. H. Gundersen fra Norske Veritas. Udsnittet er bearbejdet af Kjeld Ejdorf, der har skrevet bogen Stormfloden den 13. november 1872.

Stormfloden i 1872 er den hundrede års hændelse, som i disse år er et referencepunkt i drøftelserne af kystsikring langs Køge bugt.

Der var planlagt en egentlig nyudgivelse af Lod Nummer 13 i forbindelse med foreningens 60 års jubilæum i 2020. Dette projekt er lagt til side, idet Vallø lokalhistoriske arkiv har bedt forfatteren skrive en samlet beretning om udviklingen af sommerhusområdet ved Strøby strand. Der arbejdes på denne beretning.