Køge Bugt udsættes for meget

Køge Bugt udsættes for mange påvirkninger
Udledningen af næringsstoffer er ikke begrænset til dumpningen af slam fra Lynetteholm. Der udledes næringsstoffer fra landbrugets gødskning via vandløb og fra alle rensningsanlæg langs kysten. Med bygningen af Lynetteholm flyttes rensningsanlægget Lynetten til de planlagte nye holme ved Avedøre, så også næringsstoffer i spildevandet fra hele hovedstadsområdet udledes i Køge Bugt.
EU har regler, der fastlægger hvor mange næringsstoffer et vandområde må modtage. Konsulentfirmaet Rambøll har udarbejdet en rapport til Transportministeriet om konsekvenserne af udledning af næringsstoffer i forbindelse med dumpningen. Oplysningerne heri er meget uigennemskuelige (sort tale vil nogen sige), men som altid når nogen bestiller en rapport, så er konklusionen i overensstemmelse med bestillerens ønsker. Rapporten glemmer dog at medregne den forøgede mængde af næringsstoffer fra det rensningsanlæg, der flyttes til Avedøre.

Foreningen Køge Bugt Stenrev har udarbejdet nogle udmærkede kort, der viser de mange forskellige aktiviteters påvirkning af Køge Bugt, de ses til venstre.

Øverst de forskellige kilder til udledning, pladserne til dumpning (klapning) og områderne til råstofindvinding. Det skal huskes, at at det hvide sand fra Køge Bugt skal erstatte det sorte forurenede slam fra Lynetteholm, der dumpes i Køge Bugt.

Dernæst de påtænkte vindmølleområder, der placeres i en rute, som trækfuglene benytter.

Til sidst. De planlagte holme ved Avedøre

Historik
Badevandet i Køge Bugt er i 2021 klassificeret som udmærket, hvilket er højeste klassifikation. Sådan har det ikke altid været. Indtil 1980’erne blev meget husholdnings spildevand udledt urenset i havet, og de store industrier omkring Køge (Kemisk Værk og Junckers Savværk) udledte ligeledes store mængder spildevand. Det blev stoppet, og omkostningerne til rensning blev betalt af husstandene og virksomhederne. Når staten dumper forurenet slam, synes staten ikke, at det er en statslig opgave at betale for rensning.
Fra 1960erne til slutningen af 1980erne fik de badende røde knopper og forskellige sygdomme. Det burde være et overstået kapitel, som ikke skal genåbnes.