Nyheder foreningsåret 2019 – 2020

Du finder nyheder for det aktuelle foreningsår på forsiden

Udsætning af badebro
[21. juni] Grundejerforeningen udsætter badebro onsdag den 24. juni kl. 14.00. Der er bygget en tømmerflåde, så badebroens ben kan bringes ud sikkerhedsmæssigt forsvarligt.  Grundet Corona vil der ikke være servering af fødevarer. Der er selvfølgelig øl og vand til brolauget.

Skt. Hans aften og badebro
[16. juni] Der afholdes Skt. Hans aften med afbrænding af bål den 23. juni kl. 21.00. Der vil ikke blive arrangeret servering fra grundejerforeningens side. Der opsættes nogle afspærringer på strandgrunden, så reglerne om afstand og størrelsen af forsamlinger kan overholdes.
Der er stor frustration hos mange medlemmer grundet den manglende badebro. Der arbejdes på en løsning, så badebroen kan blive sat ud. Nærmere information følger.

Høringssvar kystbeskyttelse på nabostrandgrunden
[16. april] Grundejerforeningen Lemgaarden har afgivet høringssvar til Stevns kommune i forbindelse med ansøgning om tilladelse til kystbeskyttelse på matrikel 9da, som er strandgrunden vest for grundejerforeningens strandgrund. Høringsmateriale, ansøgning og høringssvar kan ses under Dokumenter/Kystsikring i Strøby området.

Corona aflysninger
[11. april 2020] Grundet risiko for Corona smitte har grundejerforeningens bestyrelse besluttet at aflyse udsætning af badebro i 2020 – bådebroen udsættes af et hold på to personer med behørig afstand. Bestyrelsen har tillige besluttet at aflyse generalforsamlingen i august. Der kan læses nærmere om bestyrelsens beslutninger i det udsendte nyhedsbrev, som du finder under Dokumenter/Foreningens referater og dokumenter/Foreningsåret 2019-2020/Nyhedsbreve.

Godt nytår
– I 2020 fejrer Grundejerforeningen Lemgaarden 60 års jubilæum
[14. januar 2020] Lørdag den 15. august fejrer Grundejerforeningen Lemgaarden 60 års jubilæum med et fest arrangement på strandgrunden. Derfor har bestyrelsen udsendt et nyhedsbrev til alle medlemmer, hvor bestyrelsen beder om en tilkendegivelse af – ikke en bindende tilmelding – hvor mange voksne og børn, der kan forventes at deltage fra hver husstand. Bestyrelsen skal bruge oplysningerne til at vælge teltstørrelse, bestille borde og stole, samt indgå aftale om levering af bespisning.
Skriv til kasserer@lemgaarden.dk inden den 8. februar om hvor mange voksne og børn, som din husstand forventer, kommer til jubilæums-arrangementet.
Nyhedsbrevet kan læses under menupunktet Dokumenter.

To indbrud indenfor en måned
[6. december 2016] Der er sket to indbrud i grundejerforeningens område indenfor en måned. Politiet advarer om, at indbrud smitter, og opfordrer alle til at anmelde mistænkelige forhold og køretøjer. Benyt gerne Appen Politi, som du kan finde link til her under menupunktet Service, hvor du også finder andre oplysninger om præventive foranstaltninger mod indbrud og andre risici.

Tryghedsambassadører
[16. oktober 2019] Midt- og Vestsjællands politi har indbudt alle grundejerforeninger i Strøby Egede området til et møde om at indgå i politiets netværk af “tryghedsambassadører”. Politiet beskriver selv tryghedsambassadører således: “En tryghedsambassadør er en lokal borger, der via sit job, funktion eller sociale engagement har et stærkt tilhørsforhold til lokal området. En borger som på frivillig basis ønsker at være med til at formidle tryghedsskabende information og kriminalitetsforebyggende rådgivning i tæt samarbejde med områdebetjenten. I praksis udfører tryghedsambassadøren og områdebetjenten dialog med lokale borgere og foreninger om utryghedsskabende forhold og det faktiske kriminalitets billede, afliver vandrehistorier og afmystificerer politiets arbejde i området”.
Grundejerforeningen Lemgaarden deltager i mødet.

Kystsikring
[16. september 2019] Stevns kommune har dags dato iværksat vedligehold af eksisterende kystsikring udfor det fredede område Ved Lunden. Der er tale om vedligehold, hvor der lægges større sten på et underlag af geo-tekstil. Det er vigtigt at sikre Kystvejen, der udover at være en vigtig vej, også indeholder den infrastruktur, der har betydning i dagligdagen, så som vand, spildevand, el, telefoni og fibernet. Arbejdet forventes at strække sig over syv arbejdsdage.

Fyring i brændeovne
[15. september 2019] Efteråret nærmer sig og dermed fyringssæsonen. Vær opmærksom på hvad du putter i brændeovnen. Her kan du læse Miljøstyrelsens regel: Det må du ikke fyre med.   Lemgaaarden.dk har lagt et link til Miljøstyrelsens brændefyringsportal på hjemmesiden. Her kan du både læse om korrekt brug af din brændeovn samt om hvilke typer af materialer, det ikke er tilladt at afbrænde. Du finder linket til brændefyringsportalen i afsnittet Hus og Have under menupunktet Service.

Broindtagning og hjerte redder kursus
[14. september 2019] Broindtagningen gik som vanligt perfekt og der blev ryddet op og klippet hæk på strandgrunden. Vi lader bådebroen blive stående en uge endnu, så den sidste del af badesæsonen kan udnyttes. Som sædvanligt spiste arbejdsholdet grill pølser og kartoffelsalat med tilbehør af kassererens hjemmerørte sennep.
Efter frokosten var der der hjerte redder kursus med instruktion i brug af hjertestarter, Der er billeder i Galleriet. 17 deltagere kan se frem til at modtage et kursusbevis fra Hjerteforeningen. Husk du finder en hjertestartervejledning i afsnittet Hjertestarter og Redningskrans under menupunktet Service

Referat fra generalforsamlingen 18. august
[6. september 2019] Referat fra generalforsamlingen den 18. august kan ses under menupunktet Dokumenter/foreningsåret 2018 – 2019

Hjerte redder kursus
[5. september 2019] I forbindelse med broindtagningen den 14. september afholdes hjerte redder kursus og instruktion i brug af hjertestarter efter broindtagningen ved instruktør fra Hjerteforeningen.

Broindtagning
[3. september 2019] Badebroen tages ind lørdag den 14. september kl. 10. Efter broindtagningen er der lidt frokost på stranden. Send en mail til kasserer@lemgaarden.dk om at du kommer.

Grundejerforeningen Lemgaardens høringssvar vedrørende kystsikring
[22. august 2019] Via medlemskabet af Fritidshusejernes Landsforening får Grundejerforeningen Lemgaarden tilsendt hørings-anmodninger og andre forespørgsler, som kommuner og andre myndigheder sender til Fritidshusejernes Landsforening. I august har Lemgaarden modtaget en høring fra Stevns kommune om en foranstaltning til kystsikring af Kystvejen udfor 236 – 244.
Grundejerforeningen Lemgaarden har stillet sig positivt overfor det foreslåede tiltag, der vil bidrage til at sikre infrastrukturen i området, og har i forlængelse heraf anført, at Lemgaardens svar falder i tråd med foreningens tidligere høringssvar til Stevns kommune vedrørende udviklingsplan for Strøby Egede om at fokusere på kystsikring af hensyn til infrastrukturen.
Høringsdokumenterne og Grundejerforeningen Lemgaardens høringssvar kan læses under menupunktet Dokumenter.

Grundejerforeningers forslag om tryg forbindelse for svage trafikanter fra Strøby Egede til Vejs Ende indskrives i trafikplan
[21. august 2019] Den 19. august rettede grundejerforeningerne Lemgaarden, Lenshøj og Svalemosen henvendelse til Stevns kommunes Plan-, Miljø- og Teknikudvalg i anledning af de tre foreningers forslag om nogle enkelte og billige tiltag, der vil muliggøre en tryg forbindelse for svage trafikanter fra Strøby Egede til Vejs Ende via Brinken, Runchelstien, Brinken, Svalemosevej ved anlæg af en spang over bækken vest for Strandvejen og en åbning ind mod Svalemosevej øst for Strandvejen. Forslaget, som de tre foreninger har præsenteret ved flere lejligheder, var ikke medtaget i det oplæg til trafikplan for Strøby Egede, som udvalget skulle behandle på sit møde den 20. august. Udvalget besluttede, at oplægget skulle indskrives i trafikplanens afsnit om stier.
Der kan læses mere om forslaget under menupunktet Dokumenter.

Tørke- og brandrisiko
[31. juli 2019] Tørke- og brandrisiko er afblæst for Stevns kommune.

Generalforsamling
[26. juli 2019] Søndag den 18. august kl. 10.00 afholder Grundejerforeningen Lemgaarden generalforsamling i Fælleshuset, Kystvejen 7A. Indkaldelse er udsendt til medlemmerne. Dagsorden, bestyrelsens beretning og regnskab kan ses under menupunktet Dokumenter.

Tørke- og brandrisiko
[26 juli 2019] Stevns kommune er nu i kategorien HØJ på brandfareindekset, så vær opmærksom ved brug af åben ild, grill og tobaksrygning. Du finder et link til det nationale brandfare indeks under menupunktet Service,

Opsætning af redningskrans på stranden
[12. juli 2019] Trygfonden har den 9. juli bevilget en redningskrans til opsætning på strandgrunden, og samme dag har Kystdirektoratet meddelt dispensation til opstilling af redningskrans indenfor 100 meter strandbeskyttelseslinjen.  Redningskrans og redningsline vil blive placeret på fronten af skuret med ophalerspillet, så den kan ses fra havet. Grundejerforeningen har søgt Stevns kommune om opsætning af redningsnummer på stranden, så stedet kan angives præcist i tilfælde af alarmering. Indtil redningsnummer opsættes, kan adressen “Strandgrunden overfor Kystvejen 186, 4671 Strøby”, benyttes ved alarmering.