Gæster, Guests, Gäste

Gæster i sommerhusområdet Lemgaarden skal være opmærksomme på følgende:

 • Kør hensynsfuldt, ikke over 20 km i timen.
 • Parker på grunden – så vidt muligt ikke på rabat og vej.
 • Undgå støjforurening.
  Lyd fra elektroniske apparater må ikke kunne høres udenfor huset
  Råben og sang udendørs er ikke tilladt
 • Strandgrunden har redningsnummer J914 – opgiv dette nummer ved alarmering på 112.
 • Før hunde i snor og fjern efterladenskaber.
 • Afbrænding af bål eller affald er ikke tilladt.
 • Affald – klik her for vejledning om affaldssortering
 • Udsætning af både og brug af båderampe og bådebro aftales med Grundejerforeningen Lemgaarden.
 • Fortøjning af både ved badebro er ikke tilladt.
 • Postkasser findes ved Brugsen i Strøby og Centret i Strøby Egede.

Vi håber, I vil nyde jeres ophold i området.

Guests in the holiday cottage area, Lemgaarden, shall observe the following:

 • Drive carefully, not more than 20 km/hour (15 mph).
 • Park the car on the premises – preferably not alongside the road.
 • Avoid noise pollution.
  Sound from electronic devices should not be heard outside the house
  Shouting and singing outdoors is disallowed
 • The beach lot is designated number J914 – state this number with alarm call to 112.
 • Keep dogs on a leash and remove droppings.
 • Bonfires and burning of rubbish are disallowed.
 • Garbage – click here for waste sorting instructions
 • Launching of boats and the use of the ramp and boat jetty can be done at the discretion of the houseowners association Lemgaarden.
 • Mooring of boats at the bathing jetty is disallowed.
 • Mailboxes are located at Brugsen in Strøby and at the center of Strøby Egede

We hope you will enjoy your stay in the area.

Gäste im Sommerhausgebiet Lemgaarden sollen Folgendes beachten:

 • Bitte fahren Sie rücksichtsvoll – nicht mehr als 20 Stundenkilometer.
 • Auf dem Grundstück parken – so weit wie möglich nicht auf Gehsteig und Straße.
 • Bitte vermeiden Sie Lärmverschmutzung.
  Laut von elektronischen Geräte darf im Freien nicht gehört werden
  Rufen und Gesang im Freien sind nicht erlaubt
 • Der Strandgrund hat Nummer J914. Bitte geben Sie diese Nummer an, wenn sie 112 alarmieren.
 • Hunde an der Leine führen und Exkremente entfernen.
 • Abrennen des Feuers und des Abfalls ist nicht erlaubt.
 • Müll – klicken Sie hier für Sortieranleitung
 • Das Starten von Boote und die Verwendung der Bootrampe und der Brücke werden mit dem Landbesitzverband Lemgaarden verabredet.
 • Festmachen der Boote an die Badebrücke ist nicht erlaubt.
 • Briefkasten finden Sie an Brugsen im Strøby und Strøby Egede Center.

Wir hoffen, dass Sie den Aufenthalt im Gebiet genießen werden.

Ejere og udlejningsfirmaer er forpligtede til at sikre at ovenstående er bekendtgjort for lejere, samt at lejere med deres underskrift på lejekontrakten tiltræder, at de har læst og forstået bestemmelserne. Det gælder ikke ikke mindst reglerne om støj, hvor Grundejerejerforeningen Lemgaarden uophørligt politianmelder såvel lejere, ejer som udlejningsfirma i tilfælde af, at reglerne ikke overholdes.