Lemgaarden.dk har undersøgt, hvad repræsentanter for de partier, der har stemt for Lynetteholm, dumpningen af slam i Køge Bugt og afskæringen af klageadgang af alle forhold vedrørende Lynetteholm indenfor det seneste år har ment om dumpning af havneslam, samt bedt de pågældende forklare, hvorfor de kan fremføre de holdninger og samtidig stemme for dumping af slam i Køge Bugt.
Alle har fået god tid til at svare og er om nødvendigt blevet rykket for svar to gange. Resultatet af rundspørgen kan læses nedenfor. Endnu har ikke alle svaret, når svarene indløber, bringes de.

Alternativet, Enhedslisten, Liberal Alliance og Nye Borgerlige har ikke stemt for dumpning af slam i Køge Bugt.

Til Bjarne Laustsen, miljøordfører, Socialdemokratiet
Spørgsmål 30. oktober 2021:
Du og dit parti stemte for Lynetteholm projektet, som bl.a. indebærer dumpning af 2.3 mio. kubikmeter forurenet slam i Køge Bugt.
Har du en kommentar til, hvorledes det er foreneligt med nedenstående udtalelse til TV2Nord, hvor du citeres: ”Medlem af Folketingets miljøudvalg, Bjarne Laustsen (Socialdemokratiet), mener også, at der er noget galt, når man med den ene hånd giver millioner til at etablere stenrev, der skal hjælpe dyrelivet og fiskebestanden og samtidig giver tilladelse til at dumpe slam i samme område.
– Jeg vil bruge den her sag til at rejse spørgsmålet for ministeren, om det her er fornuftigt. Det her er underligt, og derfor synes jeg, at det er rimeligt at stille spørgsmål ved, om ikke vi skal have de samme regler på land som til vands. Vores vandmiljø har så stor betydning, og vi vil gerne have noget liv i vores vand og vores fjorde, siger Bjarne Laustsen”.
Svar: Bjarne Laustsen er blevet rykket to gange, men ønsker ikke at svare.

Til Zenia Stampe, miljøordfører, Radikale Venstre – 27. oktober 2021
Spørgsmål: 
I lyset af din Facebook opdatering den den 12. oktober kl. 09.11 vil lemgaarden.dk gerne bede om din kommentar til hvorledes denne opdatering er er i overensstemmelse med din og dit partis tilslutning til dumping af 2.3 mio. kubikmeter forurenet og næringsholdigt slam i Køge Bugt i forbindelse med Lynetteholm-projektet.
De Radikales miljøordfører Zenia Stampe skrev således på Facebook den 12 oktober kl. 09.11: “I årtier er der blevet suget sand, fjernet sten og dumpet slam i Køge bugt. Det har efterladt bugten som en ørken uden liv. Men nu skal udviklingen vendes! Livet skal tilbage til Køge bugt. Søren Johansen – Radikale Venstre Køge og Radikale Venstre, Køge havde inviteret til møde om genopretning af naturen i Køge Bugt. Der var spændende oplæg af Allan Scheller, der har taget initiativ til Køge Bugt Stenrev, og lokale repræsentanter fra Danmarks Naturfredningsforening. Jeg gik fra mødet fuld af inspiration og klar til at kaste mig ind i kampen for naturen i Køge bugt sammen med de fantastiske lokale radikale og ildsjæle”.
Svar: Lemgaarden.dk har to gange bedt Zenia Stampe om en kommentar til, hvorfor hun og hendes parti har stemt for. Zenia Stampe har ikke ønsket at svare.
Spørgsmål: [3. november 2021] Jeg har nu et to gange bedt om din kommentar til, at du og dit parti har stemt for dumpning af slam i Køge Bugt set i lyset af dit nylige Facebook opslag om vigtigheden af at beskytte havmiljøet i Køge Bugt. Nu ser jeg, at de radikale partiforeninger langs Køge Bugt har dannet en alliance mod dumpning af slam i Køge Bugt. Se her. Giver det dig anledning til at forklare, hvorfor du kan stemme for og samtidig sige nej – eller har du ændret holdning til dumpningen af slam?
Heller ikke dette spørgsmål har Zenia Stampe ønsket at svare på.

Til Brigitte Klintskov Jerkel, Konservative, 26. oktober 2021
Spørgsmål: Kan jeg bede om din kommentar til dumpningen af 2.3 mio. kubikmeter forurenet slam i forbindelse med Lynetteholm projektet, som du og dit parti har stemt for, set i forhold til din udtalelse til Dagbladet den 20. april? (gengivet nedenfor).
Dagbladet Greve: Det kan være godt nyt for biodiversiteten i under havoverfladen i Køge Bugt, hvis det Konservative Folkeparti får opbakning til et forslag i Folketinget om at afsætte 20 millioner kroner til etablering af nye stenrev og forskning, der skal sørge for bedre viden om netop stenrev.
De Konservative foreslår, at pengene afsættes til en pulje, som lokale kan søge midler fra, hvis de ønsker at etablere et kunstigt stenrev til gavn for blandt andet fiskebestanden.
Hun og partiet mener, at der er et stort behov for at få genoprettet et bedre havmiljø, og her er nye stenrev en løsning.
– Igennem 100 år har man fisket kampesten op fra havbunden for at bruge det til at bygge moler. Det har haft store konsekvenser for livet under vandet, siger Brigitte Klintskov Jerkel.
Svar: Jeg bor selv i Greve kommune ud til Køge Bugt, og kan godt se problemet, og derfor er jeg også i gang med at tale med vores ordfører på området, hvor vi vil se på, at stille nogle udvalgsspørgsmål til ministeren på området omkring andre alternativer.

Til Rasmus Nordquist, Natur- og Landbrugsordfører, Socialistisk Folkeparti, 26 oktober 2021
Spørgsmål: Du og dit parti stemte for Lynetteholm projektet, som bl.a. indebære dumpning af 2.3 mio. kubikmeter forurenet slam i Køge Bugt. Har du en kommentar til, hvorledes det er foreneligt med din nedenstående udtalelse til Green Update?
Forurenet havneslam skal på land for at blive renset, mener Rasmus Nordquist, SF.
– SF vil sætte en stopper for, at forurenet affald fra havneudvidelser og anlægsarbejde i havnene kan dumpes i havet.
Det fortæller partiets fiskeri- og naturordfører, Rasmus Nordqvist.
– Havneslam er fyldt med gift, tungmetaller og andre klamme ting fra årtiers havnearbejde. Det er for ulækkert, at vi bare graver det op og smider det fra os i naturen lige på den anden side af molen. Det skal bare stoppes, siger han.
I havneslam findes der tungmetaller og rester af giftigt skibsmaling, og når man efterfølgende deponerer slammet ude på åbent hav, vil tungmetallerne via fisk, alger og havdyr indgå i fødekæderne og ende på vores middagsbord.
Svar: Rasmus Nordquist har trods gentagne rykkere ikke ønsket at svare.

Til Morten Messerschmidt, Dansk Folkeparti, 26. oktober 2021
Spørgsmål: Du og dit parti stemte for Lynetteholm projektet, som bl.a. indebærer dumpning af 2.3 mio. kubikmeter forurenet slam i Køge Bugt.
Har du en kommentar til, hvorledes det er foreneligt med nedenstående udtalelse til CleanTechwatch? Hvor du blandt andet siger: “Det er chokerende, at Miljøstyrelsen giver de her tilladelser, og det kan have fatale konsekvenser for livet under havet. Det vil vi have stoppet.”
Svar: Jeg vil foreslå, du kontakter vores miljøordfører om den sag.
Svar: fra miljøordfører Rene Christensen: Vi har lige haft samråd om netop dette. DF har meget fokus på at alle miljø regler bliver overholdt.
Spørgsmål: Jeg har set samrådet. Men hverken samrådet eller dit svar besvarer mit spørgsmål. DF vil i september 2020 stoppe dumpning af havneslam. Mindre end et år senere stemmer partiet for den største dumpning nogensinde. Hvordan kan de to synspunkter forenes?
Svar: Der er ikke modtaget yderligere svar

Til Jacob Jensen, miljøordfører, Venstre, 26 oktober 2021
Spørgsmål: Du og dit parti stemte for Lynetteholm projektet, som bl.a. indebærer dumpning af 2.3 mio. kubikmeter forurenet slam i Køge Bugt. Har du en kommentar til, hvorledes det er foreneligt med denne udtalelse til CleanTechwatch? Hvor du siger: ”vi bliver nødt til i alle sammenhænge at indse, at vi ikke kan bruge havet som en losseplads”.
Svar: Vi skal passe godt på havmiljøet – også i Køge Bugt, som i forvejen er hårdt presset i forhold til dyreliv m.v. Bl.a. har Greve kommune investeret i stenrev for bl.a. at reetablere noget af det tabte dyreliv i området. Derfor er det ekstra vigtigt, at klapningen af slam fra projektet Lynetteholmen også håndteres miljømæssigt forsvarligt. Jeg havde derfor indkaldt Transport- og Miljøministrene til samråd i Folketingets miljø- og fødevareudvalg forleden, for at få deres bedømmelse af situationen. Jeg er tilhænger af Lynetteholms-projektet, men det indbefatter også, at slammet, der skal graves op i forbindelse med projektet, ikke forårsager miljømæssige skader andre steder. Ikke mindst, når der er tale om meget store mængder, hvoraf 200.000 ton er ”lettere forurenede”. Jeg spurgte derfor ministrene gentagende gange ind til netop det forhold, at denne del af slammet er kategoriseret ”lettere forurenet”, hvad det konkret betyder, herunder om der er en akkumuleret effekt, mængderne taget i betragtning. Svaret på netop dette spørgsmål var lidt uldent, hvor udvalget også efter samrådet har oversendt yderligere spørgsmål til skriftlig besvarelse, herunder om alternative placeringer og anvendelse af slammet end en klapning i Køge Bugt. Det er en sag, jeg agter at følge op på. Vi skal have udvikling og vækst, men det må ikke ske på bekostning af havmiljøet, som vi i alle sammenhænge må indse ikke må bruges som losseplads. Derfor dette fokus på hvordan Lynetteholms-projektet bliver gennemført miljømæssigt forsvarligt. Det ene udelukker ikke det andet.
Spørgsmål: Du svarer ikke på mit spørgsmål. Du sagde til CleanTechWatch: ”vi bliver nødt til i alle sammenhænge at indse, at vi ikke kan bruge havet som en losseplads”. Ikke desto mindre har du stemt for at bruge havet som losseplads.
Det er det, jeg beder om en kommentar til.
Svar: Det er din udlægning. Du har fået mit svar. God aften.